Ministerstwo cyfryzacji zamierza upowszechnić chmurę publiczną w administracji. Temu służy nowelizacja uchwały w sprawie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa (WIIP). Minister Janusz Cieszyński skierował ją do 14-dniowych uzgodnień i opiniowania. Twierdzi, że rozwijanie tego projektu jest jednym z kluczowych zadań stojących przed resortem.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim rozwój usług chmurowych dla administracji publicznej. Resort chce, by jak najwięcej podmiotów korzystało z Publicznej Chmury Obliczeniowej lub Rządowej Chmury Obliczeniowej.

Zakłada się, że nastąpi to poprzez realizację strategicznych kierunków Inicjatywy WIIP:
podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych i świadczenia usług elektronicznych w administracji rządowej;
obniżenie kosztów przetwarzania danych;
podniesienie efektywności wydatkowania środków w projektach zawierających elementy infrastruktury IT;
skrócenie czasu realizacji nowych przedsięwzięć informatycznych dzięki szybszemu udostępnianiu wymaganej infrastruktury IT;
ograniczenie zjawiska wielokrotnego gromadzenia tych samych danych w środowiskach informatycznych;
zniesienie barier technologicznych w przypadku rejestrów publicznych;
upowszechnienie modelu chmury obliczeniowej, jako głównego sposobu realizacji systemów teleinformatycznych państwa (w tym również zmiana technologii wytwarzania oprogramowania).

Jednocześnie ministerstwo ocenia, że wejście w życie projektowanej uchwały nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.

Zmieni się finansowanie

Istotną zmianą jest m.in. finansowanie Inicjatywy WIIP. Do tej pory były to środki budżetu państwa w ramach rezerwy celowej. Rodziło to problemy dla niektórych podmiotów, które mogły korzystać z RChO lub PChO, ale sposób finansowania był w ich przypadku niemożliwy do zastosowania. W projekcie zdecydowano się zatem na zmianę sposobu finansowania na środki w ramach części budżetu państwa, przeznaczonych na informatyzację.

Jedną z kluczowych nowości jest zmiana definicji Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB), który od wejścia w życie projektu będzie rozumiany jako usługi bezpieczeństwa i środki techniczne stosowane do zabezpieczenia RChO, będące implementacją wymagań Standardów Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych lub powiązane z wymaganiami określonymi w Narodowych Standardach Cyberbezpieczeństwa (NSC).

Projekt zakłada m.in., że pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, po uzyskaniu opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa wydaje, zmienia lub odwołuje rekomendacje dotyczące gradacji ważności systemów w oparciu o ocenę krytyczności gromadzonych i przetwarzanych w nich danych.

WIIP od 2019 r.

Inicjatywa WIIP jest realizowana od 2019 r. Jej celem jest podniesienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach ICT administracji publicznej i optymalizacja kosztów ich utrzymania.

WIIP zakłada optymalizację istniejących zasobów teleinformatycznych i aplikacji w administracji publicznej przez dostarczanie nowoczesnych i optymalnych kosztowo technologii informatycznych.