W ciągu trzech do pięciu lat zmieni się rola IT w przedsiębiorstwach. To za sprawą pandemii, która przyspieszyła tempo cyfrowej transformacji, wymuszając na menedżerach działów IT i kadrze kierowniczej przeprowadzenie swoich organizacji przez zmiany technologiczne w nadspodziewanie krótkim czasie. Według firmy programistycznej Pegasystems funkcje IT, a także role działów IT i ich menadżerów ulegną radykalnym zmianom, ze względu na to, że będą musieli zapewniać organizacjom wartości strategiczne. Aby tak się stało, specjaliści IT staną przed koniecznością skorzystania z odpowiednich (czyt. naprawdę trafionych w potrzeby organizacji) technologii, a także pozyskania nowych umiejętności. To ogólny wniosek z badania, które Pega przeprowadziła wraz z firmą badawczą iResearch wśród lidrów IT z 10 krajów w obu Amerykach, Europie oraz Azji i Pacyfiku na temat ewolucji IT w ciągu najbliższych pięciu lat.

Badanie wykazało, że zaufanie liderów IT do własnych działów jest chwiejne. Ponad połowa wszystkich decydentów IT wyższego szczebla na świecie (51 proc.) nie ma pewności, czy ich zespoły IT mogą wprowadzić pozytywne zmiany do organizacji w ciągu najbliższych pięciu lat – przy czym co dziesiąty (17 proc.) albo w ogóle nie ma takiej pewności lub zaufania, albo nachodzą ich w tej kwestii poważne wątpliwości.

Te obawy są potęgowane przez ubogi wybór technologii: prawie dwie trzecie (58 proc.) respondentów przyznało, że zmarnowało od 1 miliona do 10 milionów dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat na niewłaściwe rozwiązania informatyczne. Tylko 12 proc. zapytanych specjalistów stwierdziło, że wszystkie dokonane w ich firmach inwestycje w IT opłaciły się w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednocześnie prawie jedna trzecia (29 proc.) zwraca uwagę, na konieczność zdecentralizowania budżetów na IT i zintegrowania ich z innymi działami – w przeciwnym razie zachodzą obawy, że potrzeby związane z IT w organizacji mogą być niedofinansowane.

Dobrą wiadomością według autorów badania jest to, że funkcja IT ma przejść znaczącą metamorfozę, która pozwoli na lepsze podejmowanie decyzji, mądrzejsze inwestycje i lepszą współpracę między działami. Według ankiety te przyszłe zmiany mogą obejmować:

więcej korzyści płynących ze zdecentralizowanego IT, dzięki cyfrowej transformacji – a co za tym rozproszenie odpowiedzialności. Na ten aspekt wskazało 68 proc. liderów IT. 50 proc. zaś podkreśliło decentralizację poprzez delegowanie pracy na inne osoby. Mądrzejsze inwestycje w technologie, takie jak platformy niskokodowe i inteligentna automatyzacja, znacznie ułatwią ludziom w całej firmie wykonywanie zadań, które wcześniej należałyby do działu IT. W rezultacie 66 proc. respondentów oczekuje, że transformacja cyfrowa zaowocuje pracą, która pozwoli pracownikom IT na większą kreatywność, większą współpracę z innymi działami i spędzanie mniej czasu na zadaniach. administracyjnych.

lepsze rozwinięcie umiejętności przywódczych i „ludzkich” przez pracowników IT –  pracownicy IT będą ewoluować od „działaczy” do bardziej strategicznych myślicieli, przy czym ponad jedna trzecia ankietowanych wskazuje, że „umiejętności ludzkie” będą dla nich coraz ważniejsze. Trzydzieści osiem procent respondentów stwierdziło, że ponieważ technologie oparte na współpracy, wzmacniające pozycję dają im swobodę w rozszerzaniu ich ról i obowiązków, umiejętności przywódcze będą dla nich kluczowe. Tymczasem 37 proc. podkreśliło, że umiejętności, takie jak rozwiązywanie problemów, staną się kluczowe, a 35 proc. jest zdania, iż umiejętności emocjonalne i społeczne będą ważne.

koniec ze specjalistami IT menedżerami – respondenci stwierdzili, że budowanie i uczenie się nowych umiejętności będzie miało największy wpływ na ich karierę, przy czym 78 proc. menedżerów wyższego szczebla i 76 proc. menedżerów stwierdziło, że ciągłe uczenie się przez całe życie będzie miało duży lub transformacyjny wpływ na nich. Będzie to oznaczać koniec menedżerów IT, którzy całą swoją karierę zawodową poświęcają specjalizacji w jednym obszarze technologicznym. Technologia odciąży ich od wielu rutynowych prac administracyjnych, które wykonują obecnie — co oznacza mniej przekodowywania, przerabiania i zmiany architektury — twierdzi 67 proc. respondentów Respondenci uważają również, że ich obciążenie pracą znacznie wzrośnie, ponieważ IT stanie się coraz bardziej cenioną częścią biznesu.

– W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat funkcja IT będzie wyglądać, działać i działać zupełnie inaczej niż obecnie – powiedział Don Schuerman, CTO, Pegasystems. – Przyspieszone tempo transformacji cyfrowej postawiło liderów IT na pierwszym miejscu. Wiele organizacji nauczyło także strategicznej wartości, jaką te zespoły mogą zapewnić, jeśli otrzymają narzędzia i możliwość bycia kreatywnym, współpracującym i skoncentrować swoje wysiłki na obszarach, w których mogą najlepiej dodać wartość. Wszystko to doprowadzi do lepszego podejmowania decyzji, bardziej zróżnicowanej, wykwalifikowanej siły roboczej oraz bardziej otwartego, zjednoczonego sposobu pracy, który pomoże zmiażdżyć złożoność i zapewnić lepsze wyniki.

Swoje badanie ankietowe Pega przeprowadziła wśród 750 starszych wiceprezesów, wiceprezesów, dyrektorów wyższego szczebla, dyrektorów, menedżerów wyższego szczebla i menedżerów w kluczowych sektorach, w tym usług finansowych, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń detalicznych, produkcji, telekomunikacji i w sektorze publicznym. Uczestnicy pochodzili z firm działających w 10 krajach regionu Azji i Pacyfiku, Europy i obu Ameryk.