Niektóre zapisy projektu ustawy o KSeF budzą zastrzeżenia przedsiębiorców – informuje Konfederacja Lewiatan, która uczestniczy w konsultacjach do projektu. Krajowy System eFaktur ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Awarie będą chlebem powszednim

Obawy firm zrzeszonych w organizacji związane są m.in. z postępowaniem w przypadku awarii KSeF.

Doświadczenie pokazuje, że przy tak złożonych projektach problem z dostępnością systemu będzie chlebem powszednim – uważa Lewiatan.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, podczas awarii KSeF podatnicy zobowiązani będą wystawiać faktury w formacie XML i dostarczać je nabywcy w uzgodniony z nim sposób. Następnie faktury te będą przekazywane do KSeF w ciągu 7 dni od przywrócenia działania systemu.

Zdaniem Lewiatana konieczne jest zapewnienie firmom w odpowiednim czasie informacji o problemach i terminach trwania awarii KSeF. Postulowane jest stworzenie specjalnego interfejsu komunikacyjnego w tym zakresie.

Ponadto według ekspertów należy zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na przejście z awaryjnej procedury wystawiania faktur poza KSeF na wystawianie ich bezpośrednio w KSeF np. w sytuacji, gdy awaria trwała krócej niż zakładano.

Ostre powikłania związane z datą

Ogromne zastrzeżenia przedsiębiorców budzi data wystawienia faktury w KSeF.

W praktyce mogą pojawić się rozbieżności pomiędzy datą wystawienia faktury ustrukturyzowanej a datą wystawienia faktury powszechnie uznawaną w systemach finansowo-księgowych.

Może to powodować niespójności dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego a tym samym wykazywanie faktur w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym, stosowanie nieprawidłowych kursów walut i niezgodność danych, które należy zawrzeć w pliku JPK_V7M – wylicza Lewiatan.

Nie wiadomo, co ze sprzedażą w zwykłym sklepie

Projektowane przepisy nie precyzują sposobu zachowania w sklepie stacjonarnym, gdy sprzedaż zostanie zaewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej, sprzedawca ma obowiązek wydania paragonu nabywcy, a ten równocześnie zażąda faktury. Z uwagi na konieczność wystawienia faktury w KSeF może być ona dostarczona do nabywcy już po sprzedaży.

W takich przypadkach wymóg ewidencjonowania sprzedaży na kasie stanowiłby dodatkowe obciążenie dla firmy, nie przekazując skarbówce żadnych nowych danych dotyczących transakcji – zauważa Lewiatan.

Kary są zbyt surowe

Proponowane kary dla przedsiębiorców Lewiatan uważa za zbyt restrykcyjne. Jego zdaniem karanie za nieprawidłowości w strukturze faktury XML, utworzonej w czasie awarii KSeF, gdyby faktura nie przeszła walidacji, jest zbyt dotkliwe dla przedsiębiorców.

Organizacja postuluje możliwość poprawienia błędu w pliku XML i złożenia go za pośrednictwem KSeF zgodnie z odpowiednimi wymogami. Jednocześnie, kary nie powinny obejmować podatników, którzy dokonali błędnej oceny swojej obecności w Polsce dla potrzeb rozpoznania stałego miejsca prowadzenia działalności.

Niektórzy mogą niepotrzebnie inwestować w KSeF

Ekspert zwraca także uwagę, że wg projektu Minister Finansów może wyłączyć stosowanie KSeF w określonych przypadkach ze względu na specyfikę działalności. Nie wiadomo jednak, o jakie przypadki chodzi.

Zwiększa to obawy po stronie przedsiębiorców. Może bowiem okazać się, że część firm niepotrzebnie zainwestuje we wdrożenie KSeF, bo minister wyjmie ich systemu.

Wątpliwości Lewiatana budzi też fakt, że planuje się objąć obowiązkiem KSeF podmioty, które nie mają na terytorium Polski siedziby, a jedynie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W ocenie organizacji nie ma do tego podstaw.