Ustanowiono radę wierzycieli Komputronik SA – zgodnie z postanowieniem sędziego komisarza z 17 czerwca br. Jest to związane z toczącym się wobec spółki postępowaniem sanacyjnym.
 
Rada wierzycieli składa się z 5 członków i 2 zastępców.
 
Do rady wierzycieli Komputronik SA weszli:
 
Bank Millenium 
Dell
Incom Group
Santander Bank Polska
Skarb Państwa – Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Zastępcami zostali:
Also Polska
Philips Polska
 
 
Ustanowiono również radę wierzycieli w Komputronik Biznes. Także druga z największych spółek grupy jest w sanacji zgodnie z decyzją sądu z marca br. Skład rady tworzy 5 podmiotów. Powołano również 2 zastępców.
 
 
Radę wierzycieli Komputronik Biznes tworzą:
 
Also Polska 
Bank Millenium
Dell
mBank
ZUS
 
Zastępcami zostali:
Michał Radojewski
ARS
 
Rada wierzycieli reprezentuje interesy wszystkich wierzycieli. Jej członków powołuje i odwołuje sędzia komisarz. Jej rola to m.in. kontrola i pomoc dla nadzorcy sądowego i zarządcy.
 
Rada ma prawo m.in. badać księgi i dokumenty firmy (o ile nie narusza to tajemnicy przedsiębiorstwa). Wydaje zezwolenie na różne czynności, m.in. obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem itp., przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem, obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej innymi prawami, zaciąganie kredytów lub pożyczek, zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub innej podobnej umowy.
Zgody rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymaga również sprzedaż przez dłużnika nieruchomości lub innych składników majątku o wartości powyżej 0,5 mln zł. 
 
Rada może też przedstawiać sędziemu-komisarzowi swoje uwagi dotyczące działań dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy.
 
 
Spisy wierzytelności coraz bliżej
 
W czerwcu br. spółka informowała, iż przygotowano nieformalne projekty spisów wierzytelności Komputronik SA i Komputronik Biznes. Ich udostępnienie wierzycielom ma pomóc w przyspieszeniu postępowania, ograniczając na późniejszym etapie liczbę formalnych sprzeciwów do właściwych spisów. Zostaną one złożone we wrześniu br. – według zapowiedzi.