Według propozycji resortu „Karta Rzetelnego Podatnika” dawałaby m.in. przedsiębiorcom różne ułatwienia i udogodnienia związane z obowiązkami i uprawnieniami podatkowymi (ministerstwo nie wchodzi w szczegóły, o jakie ułatwienia chodzi). W zamian skarbówka miałaby stały wgląd do ksiąg podatkowych i dokumentów księgowych prowadzonych przez podatnika w formie elektronicznej. Dzięki temu podatnik uzyskałby większą swobodę działania, niezakłóconą kontrolami – argumentuje Ministerstwo Gospodarki.

W swoim projekcie resort zaleca także ujednolicić terminologię stosowaną w przepisach prawa podatkowego. Chce zmiany słowniczka Ordynacji podatkowej. Przykładem niejednolitej terminologii według ministerstwa może być pojęcie działalności gospodarczej. Jest jej kilka definicji w różnych ustawach: Ordynacja podatkowa, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku od towarów i usług, czy ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 

Kolejny problem podatników, który zamierza rozwiązać resort w swoim projekcie, to różne interpretacje tych samych przepisów. Ministerstwo proponuje, by zwiększyć rolę interpretacji ogólnych – obecnie skarbówka mnoży interpretacje indywidualne w takich samych sprawach. Zmiana ma wyeliminować rozbieżności pomiędzy orzecznictwem sądów, a organów podatkowych, co powoduje, że przeciętny podatnik w końcu nie wie, co ustawodawca miał na myśli formułując dany przepis.

Cel nowelizacji według resortu jest szczytny – ma poprawić relacje organów skarbowych z podatnikami oraz zwiększyć zaufanie między nimi.  Resort apeluje, by przedsiębiorców traktować w sferze podatkowej adekwatnie do funkcji pełnionej przez nich w gospodarce. Propozycje mają być punktem wyjścia sformułowania przepisów szczegółowych. Przygotowywane przez Ministerstwo Gospodarki rekomendacje są związane z prowadzonymi równolegle pracami nad zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa Ordynacja podatkowa powinna z nią współgrać.

 

Z projektem rekomendacji Ministerstwa Gospodarki do nowej Ordynacji podatkowej można zapoznać się tutaj.

Do 15 maja można przesyłać opinie na temat zmian na adres: regulacje@mg.gov.pl.