Rok 2022 x-kom zamknął sprzedażą w wysokości 2,91 mld zł, większą o 2,5 proc. (tj. ponad 70 mln zł) niż w 2021 r. W tym 96 proc. obrotów częstochowska firma wypracowała w kraju.

Wskutek rosnących kosztów zysk brutto na sprzedaży spadł ponad 4,5-krotnie r/r, do ponad 17 mln zł. W efekcie marża brutto stopniała do 0,59 proc. z 2,79 proc. i był to kolejny rok z rzędu znaczącego spadku marży x-komu (4,86 proc. w 2020 r.). Zysk netto skurczył się 3-krotnie, z 84,9 mln zł do 29 mln zł.

W ub.r. poszły w górę takie koszty, jak wynagrodzenia, o blisko 20 proc. r/r, do 105 mln zł (nie licząc ZUS-u). Na koniec grudnia 2022 r. przeciętne zatrudnienie w spółce wynosiło 1256 osób, wobec 1285 w 2021 r. O ponad 12 proc. droższe okazały się usługi obce (111 mln zł). Urosły też też koszty związane podatkami i opłatami czy energią. W sumie koszty działalności operacyjnej wyniosły 2,89 mld zł.

Wśród aktywów obrotowych o wartości 874,3 mln zł, główne pozycje to zapasy o wartości 410,6 mln zł i należności krótkoterminowe w wysokości 230,3 mln zł.

Wśród zobowiązań krótkoterminowych, zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności krótszym niż 12 miesięcy wyniosły 647,2 mln zł na koniec 2022 r. Zobowiązania krótkoterminowe tytułem kredytów i pożyczek to 11,1 mln zł.

Zarząd komentuje w sprawozdaniu, iż pomimo stale rosnącej presji konkurencyjnej oraz wyzwań związanych z lockdown’ami spowodowanymi epidemią, w 2022 roku spółka zanotowała wzrost sprzedaży oraz istotną poprawę efektywności kosztowej.

„Rok 2022 był dla spółki kolejnym rokiem intensywnego rozwoju, przede wszystkim w zakresie umacniania swojej pozycji na polskim rynku e-commerce oraz pozyskiwania nowych kontrahentów w obszarze łańcucha dostaw. Zarząd nie przewiduje negatywnego wpływu wojny w Ukrainie oraz sytuacji makroekonomicznej na wyniki finansowe oraz funkcjonowanie spółki w przyszłości” – stwierdzono w sprawozdaniu, zapewniając, że należności spływają terminowo, a spółka na bieżąco reguluje zobowiązania.

W 2022 r. x-kom kontynuował prace rozwojowe uruchomione w 2019 r., obejmujące aplikację mobilną i nowy serwis internetowy.