Sąd otworzył wobec Unified Factory przyspieszone postępowanie układowe – poinformował zarząd. Postępowanie obejmuje wierzytelności z obligacji wartych 25 mln zł. W związku z naruszeniem wskaźników finansowych emisji, obligatariusze mogli zwrócić się o natychmiastowy wykup. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (jest to forma postępowania restrukturyzacyjnego) chroni przed tym ryzykiem.

O złożeniu wniosku do sądu w tej sprawie UFC informowała 2 października. W ostatnich dniach zwróciła się do sądu o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy, alarmując, że przedłużający się stan zawieszenia prawnego pogarsza sytuację spółki, bo kontrahenci wstrzymują się z decyzjami.

Zarząd informuje, że obecnie intencją spółki jest zawarcie układu częściowego, tj. dotyczącego wyłącznie wierzytelności obligatariuszy, posiadających obligacje serii C lub D. W postanowieniu sąd stwierdził, że zaproponowane przez spółkę kryteria wyodrębnienia wierzycieli z obligacji do układu częściowego są zgodne z prawem.