Grupa Action w 2020 r. wypracowała 185 mln zł zysku netto (rok wcześniej było -5 mln zł straty), przy wzroście przychodów o blisko 26 proc., do ponad 2 mld zł, oraz jednoczesnym spadku kosztów o 3,27 proc. Marża wyniosła 6,3 proc.

W ub.r. ograniczono koszty sprzedaży i marketingu o blisko 11 proc. (do ponad 76 mln zł), wzrosły natomiast o 20 proc. koszty ogólnego zarządu (do ok. 31,5 mln zł).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 23,6 mln zł, podczas gdy w 2019 r. były ujemne (-13,9 mln zł).

Lwią część zysku netto za ub.r. Action wypracował w IV kw. 2020 r. (174 mln zł).

Czas próby

Rok 2020 był według spółki dla Action czasem sprawdzianu, czy wypracowana w sanacji strategia w konfrontacji z pandemią okaże się skuteczna.

Grupa zakończyła rok ze wzrostami wskaźników finansowych, zakończyła sanację. Action twierdzi, że rozbudował biznes w kluczowych dla siebie obszarach, czyli dystrybucji z wartością dodaną w Polsce i sprzedaży produktów konsumenckich zagranicą.

Nowe tematy w dystrybucji

W ub.r. wprowadził nowe grupy produktowe, m.in. FMCG, szeroką gamę produktów home and living, rozszerzoną ofertę produktów zoologicznych, co pozwoliło powiększać grono odbiorców.

Z kolei w segmencie VAD – Action Business Center do tradycyjnych tematów (jak serwery, sieci, smart home) doszły zagadnienia OZE. Powstał dział sprzedaży instalacji fotowoltaicznych. Zdaniem Actionu ten biznes ma ogromną przyszłość.

Połowa sprzedaży za granicą
Action około połowy przychodów osiąga poza Polską. W 2020 r. z krajowego rynku dystrybucyjnego sprzętu komputerowego i oprogramowania pochodziło 50,7 proc. przychodów netto grupy ze sprzedaży towarów i materiałów. W 2019 r. udział rynku krajowego wynosił 52 proc. Czyli w ub.r. nieco większy wzrost obrotów niż w kraju nastąpił za granicą.

„Za nami bardzo ważny rok w historii Action. Był to czas wykorzystanych szans i rozwoju w kluczowych dla nas obszarach. Mam tu na myśli optymalizację działalności operacyjnej i odbudowę zaufania na rynku” – podkreśla Piotr Bieliński, prezes Action.

„Przed nami przyszłość, w której z pojawiających się na rynku szans chcemy czerpać pełnymi garściami” – deklaruje szef grupy.

Nowy model biznesowy

Action informuje, że w 2020 r. ugruntował wypracowany podczas restrukturyzacji nowy model biznesowy ze zmodyfikowaną strukturą organizacyjną i poprawioną strukturą kosztów.

Zapewnia, że to pozwala spółce rozwijać się organicznie w oparciu o założoną strategię, ale i zmiany, jakie zachodzą na rynku dystrybucji.

Otwarcie biznesu Amazona w Polsce szansą

„Gdy Amazon w tym roku potwierdził otwarcie biznesu w naszym kraju, my potraktowaliśmy to jako szansę. Po pierwsze, dlatego, że z Amazonem współpracujemy od wielu lat, więc wejście do Polski oznacza zacieśnienie naszej współpracy biznesowej oraz ułatwienie procesów operacyjnych. W kontekście naszego zagranicznego biznesu, skutecznie realizujemy swoją strategię i rozwijamy się na rynkach, gdzie Amazon działa już od lat. Natomiast w Polsce, dzięki koncentracji na dystrybucji z wartością dodaną, czyli VAD nie konkurujemy ze sobą” – twierdzi Sławomir Harazin, wiceprezes Action.

Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Action za 2020 r.

 
tys. zł20202019zmiana rdr%IV kw. 2020IV kw. 2019zmiana rdr%
Przychody2 062 2361 638 927423 30925,83649 398495 905153 49330,95
Koszty operacyjne107 710111 354-3 644-3,2731 13526 2434 89218,64
EBITDA165 0003 413161 587147 3695 434141 935
Zysk netto185 110– 5 010190 120173 5993 525170 074
Źródło: Action

Pozyskiwanie źródeł finansowania

Jak podaje Action w sprawozdaniu, spółka stara się o pozyskiwanie nowych źródeł finansowania dłużnego.

Informuje o umowie z Coface, obejmującej ubezpieczenie należności od kontrahentów handlowych.

Część wierzytelności jest zabezpieczonych hipoteką lub gwarancjami bankowymi.

Dystrybutor przedłużył także umowę z Bankiem Pekao na gwarancje i akredytywy na rzecz dostawców spółki.

Grupa na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała środki finansowe w kwocie 104,7 mln zł, należności bieżące na sumę 175,45 mln zł z terminami płatności do 120 dni oraz szybko zbywalne towary handlowe na kwotę blisko 191 mln zł. Jak zapewniono w sprawozdaniu, to wszystko łącznie pozwala zabezpieczyć środki finansowe na wszystkie bieżące koszty i wydatki spółki oraz na bieżące regulowanie zobowiązań, w tym rat wynikających z układu.

Jak podkreśla zarząd, Action nie ma problemów z ponoszeniem kosztów działalności i zaspokajaniem bieżących wierzytelności, jak również tych wynikających z układu.

Ponad 200 mln zł wierzytelności objętych układem

Suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa wynosiła na koniec 2020 r. 205,3 mln zł (ponadto niecałe 11 mln zł stanowiły wierzytelności sporne).

Dzięki porozumieniu z wierzycielami spółka znacznie zmniejszyła sumę długów – na koniec 2019 r., przed zawarciem układu, suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa wynosiła 379,3 mln zł (do tego spornych było blisko 43 mln zł).

W 2020 r. Action zatrudniał przeciętnie 457 pracowników (licząc w etatach), czyli podobną liczbę, jak w 2019 r. (451).