Wierzyciele poparli układ ze spółką, zgodnie z propozycjami zarządu, przedstawionymi w lipcu ub.r. Spółka poinformowała, że wyniki głosowania, które odbywało się drogą korespondencyjną, zostały złożone w sądzie wraz z niezbędną dokumentacją.

To przełomowy moment dla dystrybutora. Dzięki przyjęciu układu i wyjściu z procesu sanacji, który trwa od 1 sierpnia 2016 r., Action najpóźniej w II kw. 2020 r. zacznie nowy etap działalności – zgodnie z zapowiedzią prezesa Piotra Bielińskiego w wywiadzie dla CRN Polska.

 

Przytłaczająca większość za układem

Jak podaje Action, w głosowaniu wzięło udział 457 podmiotów, którym przysługiwała łączna suma wierzytelności w kwocie 352,67 mln zł. Po przeliczeniu liczby głosów przysługujących kuratorowi obligatariuszy liczbę uczestników głosowania ustalono na 1082. Układ poparło 1075 wierzycieli, czyli 99 proc. uczestników, reprezentujących 89 proc. sumy kapitału (315,44 mln zł). Tym samym uzyskano wymagane większości do przyjęcia układu (wystarczała większość 2/3 w ujęciu wartościowym).

W głosowaniu nie wzięło udziału 895 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 18,26 mln zł, mimo że zostali poinformowani o takiej możliwości. Ponadto 248 wierzycielom nie udało się skutecznie doręczyć zawiadomień o głosowaniu (głównie dlatego, że nie odebrali korespondencji albo firmy zostały zlikwidowane czy wykreślone z rejestru). W sumie tym podmiotom przysługuje 9,15 mln zł wierzytelności.

 

Jak głosowano w 5 grupach wierzycieli

Zgodnie z propozycjami układowymi wierzyciele głosowali w 5 grupach.

W głównej grupie, czyli pierwszej, gdzie suma wierzytelności była największa (222 mln zł), "za" opowiedziały się podmioty reprezentujące blisko 185 mln zł długów (83 proc.). Układu na podanych warunkach nie chciało zatem 17 proc. wierzycieli, którym Action jest winien 37,22 mln zł.

W sumie w grupie I głosowały 132 podmioty. Tym samym znaczna większość poparła propozycje Actionu – spłatę 61 proc. należności głównych w 29 ratach kwartalnych (czyli w ciągu 7 lat). Pozostała część długu oraz odsetki zostaną umorzone.

W grupie II, drobnych wierzycieli z sumą zadłużenia do 50 tys. zł, 99 proc. z 319 głosujących poparło układ. Łączna suma wierzytelności głosujących w grupie II to 2,26 mln zł. Tutaj wierzyciele otrzymają całą kwotę od razu w całości, ale bez odsetek.

W grupie III (352 tys. zł wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne) głosował 1 podmiot i poparł układ. Należność zostanie spłacona w całości wraz z odsetkami.

W grupie IV, czyli wierzycieli finansowych (obligacje, kredyty, pożyczki), głosowało 627 podmiotów z łączną sumą wierzytelności ponad 116 mln zł. Wszyscy zaakceptowali układ. Otrzymają 57,5 proc. należności głównej, w tym 40,35 proc. jednorazowo w gotówce, 9,65 proc. w akcjach, a 7,5 proc. w obligacjach wymiennych na akcje albo w gotówce po spłacie ostatniej raty z grupy I. Reszta długu i odsetki zostaną umorzone.

W grupie V, obejmującej uprawnionych do dywidendy uchwalonej w 2016 r., głosowały 3 podmioty z wierzytelnościami 11,9 mln zł. Wszyscy byli na "tak". Action wypłaci jednorazowo 45,26 proc. głównej kwoty dywidendy. Odsetki zostaną umorzone.

Zgodnie z prognozą wyników finansowych, które uwzględniały propozycje układowe, Action przewiduje stabilny biznes do 2028 r. i zyski w okresie spłaty należności uzgodnionych z wierzycielami.