Infrastruktura IT i centra danych tworzą fundament dla nowych technologii, aplikacji i modeli biznesowych. Jedną z konsekwencji postępującej cyfryzacji w praktycznie każdym obszarze ludzkiej działalności jest radykalna zmiana koncepcji i standardów tworzenia obiektów typu data center.

Odchodzi się dzisiaj od centrów danych projektowanych indywidualnie pod bieżące potrzeby organizacji na rzecz znacznie bardziej elastycznych rozwiązań modułowych. Ponieważ wydajność i przepustowość istniejących centrów danych zbliża się już do wartości granicznych, konieczne staje się tworzenie takich obiektów typu data center, które nie tylko spełnią bieżące wymagania, ale również będą odpowiadać na przyszłe, często jeszcze nieznane wymogi. Oba te założenia spełnia opracowana przez firmę Rittal platforma RiMatrix Next Generation (NG).

Modułowa struktura oraz standaryzacja poszczególnych komponentów pozwalają konfigurować rozwiązania Rittal NG w zasadzie w dowolny sposób, w zależności od potrzeb inwestora. Dzięki temu można tworzyć takie centra danych, które nie tylko w pełni zaspokajają obecne wymagania organizacji, ale również zapewniają wystarczający potencjał rozbudowy i optymalizacji w przyszłości, gdy potrzeby firmy ulegną zmianie lub gdy pojawią się nowe, dziś jeszcze nieznane i niedające się przewidzieć wymogi.

Nieograniczona elastyczność

Otwarta platforma IT Rittal NG pozwala zaprojektować niemal dowolnej wielkości centrum danych z uwzględnieniem bieżących potrzeb organizacji, w której dany obiekt ma funkcjonować. Oddzielenie modułów od powłoki fizycznej oraz jasno zdefiniowane punkty połączenia z infrastrukturą IT dodatkowo zwiększają elastyczność rozwiązań Rittal, pozwalając w krótkim czasie integrować je zarówno z już istniejącymi pomieszczeniami, jak i z nowo powstającymi.

Zweryfikowane bezpieczeństwo

Dane przetwarzane w centrum danych muszą być skutecznie zabezpieczone zarówno przed nieuprawnionym dostępem ze strony osób trzecich, jak i przed szeregiem innych możliwych zagrożeń. Z tego względu wszystkie komponenty wchodzące w skład modułowej platformy RiMatrix NG firmy Rittal powstają wyłącznie z zastosowaniem gruntownie przetestowanych oraz zweryfikowanych technologii i rozwiązań spełniających międzynarodowe normy bezpieczeństwa.

Wydajność i efektywność energetyczna

RiMatrix NG to platforma, która została zaprojektowana z myślą o maksymalnym skróceniu czasu wdrożenia oraz optymalnym wykorzystaniu w obrębie tego samego centrum danych rozwiązań bazujących na prądzie przemiennym w połączeniu z możliwościami oferowanymi przez zastosowanie komponentów OCP (Open Compute Project), zasilanych prądem stałym. Dzięki temu innowacyjnemu podejściu centra danych RiMatrix NG pozwalają znacząco zredukować koszty eksploatacji, zmniejszając zużycie energii i pomagając uzyskać wymierne korzyści finansowe przy zachowaniu wysokiej wydajności działania samej infrastruktury informatycznej.

Wielowymiarowa skalowalność

Modularna struktura platformy RiMatrix Next Generation zapewnia inwestorowi możliwość dowolnego jej skalowania pod praktycznie każdym względem: poczynając od wielkości centrum danych poprzez efektywność energetyczną aż po bezpieczeństwo i odporność na awarie. Platforma RiMatrix NG jest pod tym względem bezkonkurencyjna, ponieważ jest to jedyne dostępne obecnie na rynku rozwiązanie, które pozwala na stopniową rozbudowę o kolejne komponenty zgodnie z aktualnymi potrzebami i możliwościami inwestycyjnymi bez uszczerbku dla funkcjonalności centrum danych jako całości.

Platforma dla dowolnego scenariusza IT

RiMatrix NG została opracowana w taki sposób, by stanowić kompleksowe rozwiązanie, zapewniające możliwość elastycznej konfiguracji, maksymalny standard bezpieczeństwa oraz kompatybilność i wysoką efektywność energetyczną. Platforma umożliwia indywidualną konfigurację centrów danych lub budowę ze standardowych komponentów. To właśnie standaryzacja gwarantuje wyższą rentowność wdrożeń. W ten sposób można budować indywidualne rozwiązania dla wszystkich scenariuszy IT: od instalacji jedno-szafowych aż po centra danych typu Edge, Enterprise, Colocation czy Hyperscale.

W każdym ze scenariuszy, gdy wymagany jest szczególnie krótki czas realizacji albo istniejące budynki nie zapewniają wystarczającej przestrzeni, centra danych są budowane także w formie rozwiązań kontenerowych i bezpiecznie integrowane z istniejącą infrastrukturą IT

Więcej informacji o modułowych centrach danych RiMatrix NG można znaleźć tutaj.

Kontakt dla partnerów:  

Rittal Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa
tel.: 22 310 06 00
www.rittal.pl