W postępowaniu "na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT dla spółki Aplikacje Krytyczne" konsorcjum Euvic zadeklarowało, że ma w bazie 40 tys. informatyków. Asseco i Comarch łącznie nie zatrudniają tylu fachowców – zauważa "Puls Biznesu". Aplikacje Krytyczne poinformowały, że podjęły działania weryfikacyjne i będą oczekiwać na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej.

Przetarg ogłoszono w lutym br. W sumie zostało złożonych 11 ofert. Otwarto je w końcu marca br.

 

Oferty złożyli
7N (41,33 tys. zł)
BlueSoft (43,9 tys. zł)
Sii (45,6 tys. zł)
S&T Services Polska (89 tys. zł)
Britenet (32,7 tys. zł)
Asseco Poland (56,8 tys. zł)
Transition Technologies (62,7 tys. zł)
Konsorcjum Makeitright i Sygnity (39,7 tys. zł)
Billennium (36,8 tys. zł)
Pentacomp Systemy Informatyczne (83,1 tys. zł)
Konsorcjum Euvic, Team Connect i Edge One Solutions (40,4 tys. zł)

Podana cena brutto stanowi sumę kwot za jeden tzw. MANDAY (MD), tj. 8 godz. zegarowych, i służy tylko do porównania ofert.

Jako najkorzystniejsze w połowie kwietnia br. wybrano oferty konsorcjum Makeitright i Sygnity, 7N, Britenet, konsorcjum Euvic, Team Connect i Edge One Solutions, oraz Sii.

Euvic z najwyższą notą dzięki konsultantom

Kryteria wyboru do umowy ramowej stanowiły cena (60 proc.) oraz liczba konsultantów aktywnych w bazie wykonawcy, odpowiadających profilom wskazanym w OPZ (40 proc.).

"Zamawiający w powyższym kryterium przyzna punkty na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w formularzu oferty. Pod pojęciem konsultanta aktywnego w bazie wykonawcy zamawiający rozumie konsultanta, który na dzień składania ofert posiada zawartą umowę o współpracy z wykonawcą składającym ofertę" – wyjaśniono w SIWZ.

Konsorcjum Euvic dzięki maksymalnej ocenie za liczbę konsultantów uzyskało zdecydowanie najwyższą liczbę punktów – 88,58, podczas gdy drugi w kolejności Britenet – 60,51, a trzecie konsorcjum Makeitright – 49,66.

Spółka IT fiskusa: nie ma obowiązku weryfikacji ofert

"Obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych nie przewidują obowiązku weryfikowania oświadczeń wykonawcy składanych w postępowaniu w odniesieniu do pozacenowego kryterium oceny ofert" – twierdzą Aplikacje Krytyczne nawiązując do informacji "PB" – "Ewentualne wzywanie wykonawców do potwierdzenia, czy złożyli prawdziwe oświadczenia woli nie było zasadne na tym etapie, ponieważ trudno przypuszczać by zakwestionowali sami złożoną przez siebie ofertę" – tłumaczy spółka.

Przypomina o odpowiedzialności karnej za przedstawienie dokumentów poświadczających nieprawdę lub nierzetelnych w celu uzyskania zamówienia publicznego (grozi za to do 5 lat).

Aplikacje Krytyczne zapewniły, że postępowanie zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z prawem, a dokumentacja przetargowa, z kryterium w postaci wielkości bazy dostępnych konsultantów, zostały skonstruowane prawidłowo, co potwierdziła KIO.

Tym niemniej, jak wspomniano, Aplikacje Krytyczne poinformowały, że podjęły działania weryfikacyjne i będzie oczekiwać na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej.

Euvic na swojej stronie podaje, że ma 1,8 tys. pracowników.

Budżet prawie 13 mln zł

Z wybranymi wykonawcami zostaną zawarte umowy ramowe na okres 2 lat. Aplikacje Krytyczne zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 12,94 mln zł. Całkowita cena brutto oferty wykonawczej będzie obliczana jako suma wynagrodzeń za wszystkich konsultantów niezbędnych do realizacji zamówienia.  

Z kolei jako kryteria wyboru w postępowaniu wykonawczym, realizowanym na podstawie umowy ramowej, wymieniono cenę (60 proc) i dostępność konsultantów (40 proc.) – według deklaracji oferenta. Najwyższą liczbę punktów przyznano za deklarację czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez konsultantów do 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

Fachowcy 25 specjalizacji do wypożyczenia

Aplikacje Krytyczne potrzebują fachowców 25 specjalizacji. Są to m.in.: starszy kierownik projektu (SPM), kierownik projektu, scrum master, architekt hurtowni danych, architekt rozwiązań BI, starszy analityk BI, starszy programista ETL/BI, starszy administrator DWH/BI, architekt IT, starszy analityk systemowy, a także programiści, developerzy, testerzy, architekci. Według spółki IT fiskusa specjaliści są niezbędni do realizacji kluczowych projektów dla resortu finansów.