W I kw. 2021 r. przychody S4E ze sprzedaży były bliskie 32 mln zł, rosnąc o 67 proc. wobec analogicznego okresu ub.r. Zmniejszyła się natomiast marża – z 13,2 proc. przed rokiem do 9,2 proc. VAD z grupy Also poprawił wynik netto, jednak nie wyszedł na plus (ok. 100 tys. zł straty).

„Wzrost przychodów był przede wszystkim związany z istotnie większą aktywnością w segmencie rozwiązań Dell/EMC. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że obszar ten cechuje się niższą od przeciętnej marżowością ze względu na 6 dystrybutorów działających na polskim rynku oraz niższy udział sprzedaży usług własnych spółki w tym obszarze.
W rezultacie osiągnięta marża netto w ujęciu nominalnym była wyższa niż w roku ubiegłym, zaś marża w ujęciu procentowym spadła z 13,2 proc. do 9,2 proc.” – komentuje zarząd w sprawozdaniu finansowym.

Dodaje również, iż na działalność spółki miała wpływ sezonowość realizacji projektów i osiąganych przychodów, a w ślad za tym zysku. Najistotniejsza część projektów przychodowych jest realizowana w ostatnim kwartale roku kalendarzowego – poinformowano.

Wybrane wyniki finansowe S4E w I kw. 2021 r. (tys. zł)

I kw. 2021 r.I kw. 2020 r.
Przychody ze sprzedaży31 84719 022
Zysk brutto na sprzedaży2 9402 525
Marża brutto na sprzedaży9,23%13,27%
Zysk/strata na działalności operacyjnej-306-330
Zysk/strata netto-103-444
Źródło: S4E sprawozdanie finansowe

W całym 2020 r. S4E osiągnął 135 mln zł przychodów i 453 tys. zł zysku netto.