Komputronik Biznes przystępuje do wykonania układu i spłaty należności układowych, po tym jak zakończył sanację w październiku ub.r. W styczniu br. sąd restrukturyzacyjny wydał postanowienie o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes. Był to ostatni formalnie krok w procesie postępowania sanacyjnego spółki.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w propozycjach układowych, dla wierzycieli z grup II-VI oraz grupy IX, termin zapłaty pierwszej raty przypada 31 stycznia 2024 r. Kolejne raty płatne będą co kwartał. Termin zapłaty ostatniej – ósmej raty przypada na 31.10.2025 r.

Drobni wierzyciele (do 3 tys. zł) z grupy VII otrzymają należność jednorazowo do 31.05.2023 r. W przypadku grupy VIII płatność nastąpi jednorazowo 31.10.2027 r.

Wierzyciele z grupy I, w zakresie propozycji układowych dla nich dedykowanych, zostaną spłaceni w całości wierzytelności zgodnie z propozycją – wraz ze spłatą ostatniej raty przewidzianej w harmonogramie dla grupy II (czyli 31.10.2025). 

Finał sanacji Komputronik Biznes będzie miał ponadto istotny wpływ na wynik finansowy grupy. W okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r. (trzy kwartały roku obrotowego 2022/2023) wyniósł 12,225 mln zł. W tym wartość redukcji wierzytelności to 10,731 mln zł, a dyskonto długoterminowych zobowiązań układowych 1,494 mln zł.

Sanację zakończył również Komputronik SA (ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r.). Tutaj wpływ jej zakończenia to ok. 146 mln zł jednorazowego zysku za okres 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r.