Pomorski UCS wydał decyzję w sprawie VAT dotyczącą Eurotela. Skarbówka określiła w niej wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu przez spółkę w kwocie 2,04 mln zł plus 331 tys. zł odsetek. Decyzja to efekt kontroli rozliczeń VAT spółki w okresie od stycznia do grudnia 2013 r.

USC twierdzi, że niektóre faktury sprzedaży z tego okresu nie dokumentują "rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i są nierzetelne, gdyż nie potwierdzają faktycznie dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu". Eurotel zajmuje się sprzedażą detaliczną. Prowadzi w sumie ponad 250 salonów: sieć iDream (ma status Apple Premium Reseller) oraz salony T-Mobile, Play i NC+. Po 3 kwartałach 2018 r. spółka miała 264 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto.

Protokół z kontroli VAT za 2013 r. Eurotel otrzymał w lipcu br. Następnie złożył w skarbówce wnioski dowodowe w tej sprawie, ale UCS odmówił ich uwzględnienia. Zarząd nawiązując do ustaleń kontrolerów z lipca br., zapewnił, że spółka dochowała należytej staranności w realizowanych transakcjach.

Spółka nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu decyzji ani z ich oceną prawną. Zapowiada odwołanie do Izby Skarbowej.