Tzw. jedno okienko w urzędzie gminy (które miało funkcjonować od
marca 2009 r., o czym pisaliśmy w artykule
„Pozorne ułatwienia” opublikowanym w CRN
Polska nr 11/2009) jakoś nie wystarcza. Być
może dlatego, że chodzi, owszem, o jedno
okienko, ale… w czterech urzędach. Pod
koniec 2009 r. pojawił się pomysł
stworzenia „jednego okienka” na poczcie (miało zostać wprowadzone w 2011 r.,
patrz artykuł „Jedno okienko – ale na
poczcie”, CRN Polska nr 26/2009), który
jednak nie doczekał się realizacji. Wreszcie latem ubiegłego roku Ministerstwo
Gospodarki ogłosiło przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nad jego
uruchomieniem pracuje wspomniany resort we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Instytutem
Logistyki i Magazynowania.

Ogólnopolski rejestr CEIDG ma
zacząć działać od 1 lipca 2011 r. Wtedy właśnie przedsiębiorcy będą mogli
zarejestrować firmę w elektronicznym
„jednym okienku”.

Pokłosie wdrożenia dyrektywy usługowej

Prace
nad projektem to wynik implementacji dyrektywy usługowej, znoszącej bariery w swobodnym przepływie usług między krajami UE. – Rada ds. Konkurencyjności UE dostrzega
postępy w tym zakresie w Polsce, mimo że prace się opóźniły. Okres
wdrażania dyrektywy usługowej trwał trzy lata i skończył
się 28 grudnia 2009 r. Do tej pory tylko 12
państw zakończyło ten proces, Polska dołączyła do nich w lutym 2010 r.

mówi Sebastian Christow, dyrektor
Departamentu Gospodarki Elektronicznej w MG.

Dyrektywa dotyczy różnych
rodzajów działalności gospodarczej, które przynoszą niemal 40 proc. całego PKB Unii Europejskiej. Jej
implementowaniu towarzyszą zmiany legislacyjne we wszystkich państwach
członkowskich oraz uruchomienie projektów mających na celu wdrożenie nowych
rozwiązań na rynku usług. Do najważniejszych należą pojedyncze punkty
kontaktowe, czyli ePK, które powinny zapewnić uzyskanie wszelkich istotnych
informacji oraz dopełnienie wymaganych procedur. Przeprowadzenie tych procedur
powinno mieć charakter transgraniczny i być
możliwe w formie elektronicznej. – Punkty kontaktowe istnieją w 22 państwach UE i dostarczają
niezbędnych informacji na temat procedur i wymagań
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Według Komisji Europejskiej
w porównaniu ze stanem z początku ub.r. najbardziej zauważalny postęp we
wdrażaniu dyrektywy ma miejsce w Polsce,
gdzie ePK stał się serwisem dostarczającym szczegółowych i kompetentnych informacji. Rada ds.
Konkurencyjności zauważyła co prawda w naszym
kraju duże zaawansowanie prac, ale zwraca uwagę, że przeprowadzanie procedur
drogą elektroniczną nie jest jeszcze możliwe

przyznaje Sebastian Chris-tow. Według niego ustawa o świadczeniu usług na terytorium RP umożliwi
korzystanie z punktu kontaktowego niemal
wszystkim przedsiębiorcom.

Jedno okienko w ePK

Przedsiębiorcy
będą mieli do dyspozycji specjalny zintegrowany formularz, zawierający dane,
które należy dostarczyć CEIDG oraz urzędom skarbowym (w celu dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego lub
aktualizacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność
gospodarczą), Głównemu Urzędowi Statystycznemu (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów
Gospodarki Narodowej, czyli REGON, lub o zmianę
cech objętych wpisem), Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (w celu zgłoszenia lub zmiany płatnika składek)
oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w
celu zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników). W systemie
CEIDG zaświadczenia będą zastąpione oświadczeniami, ma też uwzględniać
rozszerzenie formularza o możliwość wyboru
formy opodatkowania oraz złożenia
deklaracji płatnika VAT.

Ogólnopolski rejestr CEIDG posłuży również do udostępniania informacji
przez Internet o wpisach do ewidencji
działalności gospodarczej, koncesjach, zezwoleniach oraz wpisach do rejestru.
Korzystać z niego będzie można na
platformie ePUAP. Prace nad tworzeniem systemu nadzorują trzy departamenty MG:
Gospodarki Elektronicznej, Regulacji Gospodarczych oraz Administrowania
Obrotem, a monitorują je UE i KE.

Obecnie w CEIDG jest już
zarejestrowanych 30 proc. gmin. W sumie do centralnego rejestru trafią dane z 2,5 tys. gmin. Informacje na temat harmonogramu
prac nad systemem MG publikuje na swoich stronach internetowych
(http://www.firma.gov.pl/, http://www.mg.gov.pl/node/11?056).

Wkrótce armia e-urzędników

Działa
już e-punkt kontaktowy (http://eu-go.gov.pl i http://www.eu-spocs.eu/).
Każdy przedsiębiorca może sobie założyć na nim konto, a następnie za jego pośredni-ctwem załatwić
sprawę: znaleźć potrzebną instytucję lub zadać pytanie, np. na jakim etapie
jest jego sprawa w urzędzie.

Obsługujący wnioski napływające za
pośrednictwem e-okienka urzędnicy będą zobowiązani do realizacji usług w ciągu jednego dnia roboczego. Oznacza to, że
wpis do rejestru zostanie dokonany z chwilą
zamieszczenia danych w CEIDG, nie później
niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.

Ministerstwo Gospodarki obiecuje
przeszkolenie 12,5 tys. urzędników w zakresie
obsługi e-okienka. Zgodnie z zapowiedzią
Dariusza Bogdana, wiceministra gospodarki, szkolenia pilotażowe na e-urzędników
miały się odbyć pod koniec 2010 r. – Do elementów wdrożenia dyrektywy należą
szkolenia dla 12,5 tys. urzędników zakończone certyfikatem ECDL, wydawanym
razem z Instytutem Maszyn Matematycznych.
Celem kursów jest zmiana statusu pracowników gmin, którzy ze zwykłych
urzędników mają się zmienić w e-urzędników,
czyli takich, którzy będą umieli posługiwać się formularzami elektronicznymi,
e-podpisem i platformą ePUAP
wyjaśnia Dariusz Bogdan.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Jedną
z największych korzyści z realizacji dyrektywy usługowej dla usługodawców
i usługobiorców są pojedyncze punkty
kontaktowe. Zgodnie z założeniami ustawodawcy
powinny umożliwić przedsiębiorcom uzyskanie wszelkich istotnych informacji oraz
dopełnienie wymaganych procedur w jednym
okienku, bez kontaktowania się z wieloma
organami administracyjnymi lub organizacjami zawodowymi.

Za pomocą CEIDG będzie możliwe:

– ewidencjonowanie przedsiębiorców, będących osobami
fizycznymi, na zasadzie tzw. jednego okienka, czyli drogą elektroniczną,

– udostępnianie informacji o przedsiębiorcach
i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,

– wgląd w dane bezpłatnie
udostępniane przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,

– ustalenie terminu i zakresu
zmian wpisów w systemie teleinformatycznym
CEIDG.