Sfinalizowano postępowanie dotyczące e-zdrowia na Pomorzu. Obejmuje budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, głównego centrum przetwarzania danych i centrum zapasowego w ramach realizacji projektu „Pomorskie e-zdrowie”, prowadzonego przez urząd marszałkowski.

Trzy oferty w przetargu

Umowę zawarto z konsorcjum CompuGroup Medical Polska (lider) i Comp. Łączna wartość zamówienia wynosi 110,35 mln zł brutto, w tym wartość dostaw i usług realizowanych przez Compa 50,5 mln zł.

Oferty w przetargu otwarto w końcu grudnia 2020 r. Złożyli je również, co ciekawe, połączeni w jednym konsorcjum Comarch i Asseco (159 mln zł) oraz konsorcjum Stapro i Suntar Professional Services (97 mln zł). Na realizację zamówienia urząd marszałkowski przeznaczył 99,9 mln zł, więc wybrana oferta przekraczała założony budżet.

Województwo pomorskie prowadziło postępowanie w imieniu własnym, jak też kilkunastu placówek medycznych (głównie szpitali) w regionie. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie umów zawartych osobno z woj. pomorskim oraz osobno z każdą z tych jednostek.

Zintegrować systemy

Projekt „Pomorskie e-Zdrowie” ma na celu wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia wraz z infrastrukturą (m.in. elektroniczna dokumentacja medyczna, diagnostyka, logistyka, terapia, monitorowanie zdarzeń niepożądanych, bezpieczeństwo, platformy wymiany informacji, archiwizacja, integracja z innymi systemami IT ochrony zdrowia i in.).

Termin wykonania zamówienia wynosi 48 miesięcy liczonych od 8 kwietnia 2022 r. W tym czas realizacji umów z zamawiającymi z jednostek medycznych to 20 miesięcy, a z woj. pomorskim 48 miesięcy. Przy czym w okresie 21 – 48 miesięcy obowiązywania tej umowy zmówienie obejmuje realizację usługi kolokacji GCPD/DR.

Całkowita odpowiedzialność wykonawcy za szkody wyrządzone zamawiającym i woj. pomorskiemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem każdej z umów jest ograniczona do wysokości 100 proc. wynagrodzenia brutto określonego w danym kontrakcie.