Organizacje w regionie EMEA korzystające z zaawansowanych procesów zarządzania API osiągają wyniki biznesowe do 45 procent lepsze od tych, które wdrażają podstawowe zarządzanie tymi interfejsami. Jest to główny wniosek wynikający z nowego globalnego badania, APIs: Building a Connected Business in the App Economy, przeprowadzonego na zlecenie CA Technologies na grupie 1.770 przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla, w tym 695 z regionu EMEA.

45 procent więcej organizacji potwierdziło poprawę jakości obsługi klientów po przejściu od podstawowego do zaawansowanego zarządzania API, a poziom zadowolenia klientów wzrósł o dodatkowe 33 procent, przy jednoczesnym spadku kosztów IT o 31 proc. Ta grupa respondentów ponad dwukrotnie częściej wskazywała na wyższą konkurencyjność (82 procent w porównaniu z 36 procentami).

Interfejsy programowania aplikacji (API) są centralnym układem nerwowym rynku aplikacji. Umożliwiają one komunikację pomiędzy częściami oprogramowania, zapewniając gotowy i uniwersalny dostęp do dowolnej funkcjonalności, której potrzebuje organizacja. Rosnące wykorzystanie API wymaga sformalizowanego podejścia do zarządzania tymi interfejsami API. Podejście to obejmuje tworzenie, zabezpieczanie, zarządzanie i optymalizację interfejsów API w całym cyklu życia produktu i skali przedsiębiorstwa.