W ramach POIG działanie 8.1 przedsiębiorcy mogą uzyskać pieniądze na realizację projektów, polegających na świadczeniu usług drogą elektroniczną. PARP preferuje innowacyjne pomysły, które w jej ocenie mają szansę na rynkowy sukces także po zakończeniu dofinansowania (najwyżej 2 lata). Beneficjenci mogą uzyskać dotacje w wysokości do 70 proc. wydatków (80 proc., jeśli przedsiębiorca ma nie więcej niż 27 lat). Wartość wydatków kwalifikujących się do wsparcia nie może być niższa niż 20 tys. zł i nie wyższa niż 700 tys. zł (zatem dofinansowanie wynosi maksymalnie 490 tys. zł, a w przypadku podmiotów, których wspólnicy lub właściciele mają nie więcej niż 27 lat – 560 tys. zł). W ostatnich konkursach PARP wycinała ponad połowę projektów (bo np. wnioski były źle przygotowane, pomysły niezbyt innowacyjne).

Więcej informacji o aktualnym programie można znaleźć na stronie PARP.

Warto zapoznać się także informacjami w Bazie Wiedzy PARP.


Nowy konkurs dla CRN Polska komentuje Błażej Czajkowski, Starszy Konsultant w firmie konsultingowej Accreo Taxand:

Biorąc pod uwagę, że po kwietniowym konkursie do dotacji zarekomendowano 111 wniosków (i 5 dodatkowych w wyniku złożonych protestów), należy zakładać, iż i tym razem zostanie dofinansowana podobna liczba mikro i małych przedsiębiorstw (tylko takie mogą starać się o wsparcie).

Podstawowym wymogiem jest przygotowanie przez przedsiębiorcę koncepcji wdrożenia i świadczenia co najmniej jednej nowej e-usługi. Projekt powinien być zaplanowany najwyżej na 2 lata realizacji i charakteryzować się rentownością już od pierwszego roku po zakończeniu realizacji i rozpoczęciu działalności operacyjnej. Podobnie jak w poprzednim naborze, dopuszczone do konkursu będą także firmy, które działają nie dłużej niż 2 lata i mają siedzibę w jednym z województw: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim. Dotychczas o wsparcie mogły ubiegać się tylko mikro i małe przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 1 rok. Pozostałe województwa nie zostały uwzględnione, ponieważ w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych mogą uzyskać dotacje podobne do działania 8.1 PO IG.

Aplikując o wsparcie należy pamiętać, że przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek. Gdy będzie ich więcej, wszystkie zostaną odrzucone. Przygotowując dokumentację należy przywiązywać dużą wagę do dokładności i poprawności opisów. Pojawienie się wewnętrznych niespójności i rozbieżności we wniosku o dofinansowanie może spowodować jego odrzucenie już we wstępnej fazie oceny, niezależnie od tego, jak dobrze wpisywałby się on w działanie 8.1 PO IG.