iSource, spółka zależna ABC Daty, otrzymała dwa postanowienia naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Wydano je 4 grudnia.

W pierwszym postanowieniu skarbówka akceptuje do dnia 29 października 2019 r. zabezpieczenie należności iSource, określone decyzją dyrektora IAS w Warszawie. Decyzja dotyczy VAT za I poł. 2013 r. (11,6 mln zł plus odsetki). Zabezpieczeniem będzie gwarancja bankowa do kwoty 15,2 mln zł. Dzięki temu do momentu rozpatrzenia złożonej przez iSource skargi na decyzję do WSA, spółka nie będzie musiała uregulować wspomnianej należności z własnych środków.

Konsekwencją przyjęcia zabezpieczenia było drugie postanowienie naczelnika, które dotyczy m.in. wstrzymania do dnia 29 października 2019 r. wykonania decyzji w części dotyczącej kwoty głównej oraz odsetek za zwłokę – w sumie do 15,2 mln zł.

W ocenie ABC Daty i iSource naczelnik błędnie zinterpretował okoliczności, w jakich toczyło się postępowanie podatkowe dotyczące iSource i w rezultacie do kwoty podatku określonego w decyzji dodał odsetki za zwłokę naliczone za czas trwania postępowania. ABC Data zwraca jednak uwagę, że iSource nie ponosi winy za jego wydłużenie. Tym samym przy ustalaniu wielkości odsetek za zwłokę nie powinien być uwzględniany czas trwania postępowania.

Łączna kwota zobowiązania ustalona zgodnie z powyższą, zdaniem ABC Daty niesłuszną, interpretacją, na dzień 5 grudnia 2018 r. wynosi 17,1 mln zł, czyli jest wyższa o 1,9 mln zł wobec kwoty, w odniesieniu do której naczelnik mazowieckiego urzędu skarbowego przyjął zabezpieczenie i wstrzymał wykonanie decyzji.

iSource nie zgadza się z tym stanowiskiem. Zapowiada złożenie zażaleń na postanowienie naczelnika. Kwestionuje podstawę naliczenia odsetek za czas trwania postępowania, które przedłużało się nie z winy iSource.

ABC Data i iSource podtrzymują stanowisko, że decyzja organu pierwszej instancji nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym.