Action zaprezentował 8 grudnia podstawowe założenia do nowych propozycji układowych. Po konsultacjach z wierzycielami mają być podstawą do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawarcia układu. Spółka wyjaśnia, że zamierzała przekazać bardziej szczegółowe propozycje, ale 7 grudnia br. nie zapadły, tak jak się spodziewano, wyroki sądów administracyjnych w kluczowych dla Actionu spornych sprawach podatkowych. Ich rozstrzygnięcie może wpłynąć na wartość wierzytelności objętych restrukturyzacją. Jednak sądy odroczyły ogłoszenie wyroków.

Action zapowiedział przedstawienie nowych propozycji układowych w końcu listopada br. wkrótce po tym, jak swoje oczekiwania co do uregulowania długów spółki zaprezentowali obligatariusze.

Nowe propozycje spółki zakładają podział wierzycieli na 4 grupy:

– Grupa I – główna. Obejmuje wszystkich wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych, którym przysługują wierzytelności objęte układem z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela. W grupie tej są również tacy wierzyciele, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, a ich istnienie lub wysokość zostanie stwierdzona po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli należących do grupy II, III i IV.

– Grupa II – drobnych wierzycieli, czyli takich, którym przysługują wierzytelności objęte układem z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela, nie przekraczające kwoty 50 tys. zł na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, z wyłączeniem wierzycieli należących do grupy III i grupy IV.

– Grupa III – współpracujących wierzycieli handlowych. Obejmuje wierzycieli handlowych, którzy współpracowali ze spółką w dniu otwarcia postępowania sanacyjnego, po jego rozpoczęciu kontynuowali współpracę do dnia zawarcia układu i nieprzerwanie udzielali spółce w tym okresie wsparcia sprzedaży. Szczegółowe parametry wsparcia zostaną ustalone.

– Grupa IV – obligatariusze, którym przysługują obligacje spółki (seria ACT01040717).

 

W ramach opracowania szczegółowych warunków restrukturyzacji dla poszczególnych grup spółka rozważa i planuje wykorzystanie następujących sposobów restrukturyzacji:

– spłatę co najmniej 40 proc. należności głównych w 20 ratach kwartalnych, w terminach i wysokości zróżnicowanych w zależności od grupy;

– spłatę części należności głównych w trybie art. 157 prawa restrukturyzacyjnego z zysku spółki lub podobnych dochodów przedsiębiorstwa, które nie będą niezbędne do niezakłóconego prowadzenia bieżącej działalności spółki, takich jak np. nadwyżka środków pieniężnych;

– konwersję części należności głównych na akcje spółki, w trybie art. 169 ust. 3 i 4 p.r.;

– umorzenie 100 proc. odsetek za okres do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak i po tym dniu, jak również całość należności ubocznych (koszty, opłaty, kary umowne itp.) we wszystkich grupach;

– umorzenie należności głównych, które nie zostaną spłacone zgodnie z ww. punktami.

Założenia nowych propozycji oznaczają więc zmiany w porównaniu ze wstępnymi propozycjami układowymi spółki, które zostały przedstawione w listopadzie 2016 r. w planie restrukturyzacyjnym.

Zakładały one podział wierzycieli na dwie grupy. Grupie I – głównej – zaproponowano spłatę 40 proc. głównej należności w 20 ratach kwartalnych oraz konwersję pozostałych 60 proc. na akcje.

Wierzycielom, którzy po otwarciu restrukturyzacji udzielili finansowania niezbędnego do realizacji układu lub zobowiążą się je przyznać lub dostawę z odroczonym terminem płatności, spółka oferowała spłatę 70 proc. należności głównej i zamianę 30 proc. wierzytelności na akcje. W obu przypadkach odsetki zostałyby umorzone.

Grupie II – drobnym wierzycielom (do 50 tys. zł) Action zaproponował spłatę 100 proc. należności głównej oraz umorzenie odsetek.