1. Obowiązkowa komunikacja elektroniczna

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cała komunikacja będzie musiała odbywać się drogą elektroniczną, ale wprowadzenie tego wymogu zostało odroczone do 18 października 2018 r. (z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia oraz prowadzenia takich działań jak aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne czy dynamiczny system zakupów).

 

2. Krótsze terminy składania ofert

W postępowaniach powyżej progów unijnych skrócono terminy składania ofert do 35 dni w przetargu nieograniczonym. Umożliwiono także ustalanie krótszych terminów składania ofert (15 dni), np. w przypadku opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego lub w sytuacji tzw. pilnej potrzeby udzielenia zamówienia.

 

3. Obowiązkowe plany postępowań

Jednostki sektora finansów publicznych zostały zobligowane do sporządzania i publikacji na stronie internetowej planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego.

 

4. Nowe kryteria oceny ofert

Wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie kryteriów oceny ofert. Wyróżniono w szczególności:

– jakość (w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne),

– aspekty społeczne (w tym integrację zawodową i społeczną osób, dostępność dla osób niepełnosprawnych),

– aspekty środowiskowe (w tym efektywność energetyczną),

– aspekty innowacyjne,

– organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania,

– serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną i warunki dostawy (m.in. termin i sposób dostawy lub okres realizacji zamówienia).

 

5. Podział zamówienia na części

 

Zamawiający ma prawo podzielić zamówienie na części, określając ich zakres i przedmiot oraz informując, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku czy wszystkich części zamówienia. Dodatkowo może określić maksymalną liczbę części zamówienia, którą może udzielić jednemu wykonawcy. Natomiast jeżeli zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ma obowiązek wskazania w protokole zamówienia powodów swojej decyzji.

 

6. Zespół projektowy

W zamówieniach na roboty budowlane i usługi, których wartość przekracza milion euro, wprowadzono obowiązek powoływania projektowego zespołu osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy zamawiający zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.

 

7. Ograniczenia dla kryterium ceny

Zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60 proc. dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy zamawiający określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do jego wszystkich istotnych cech. Musi także  wykażać w załączniku do protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia.

 

8. Ocena zdolności wykonawcy

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zasobów technicznych lub kadrowych, jeżeli uczestniczy on w innych przedsięwzięciach, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia publicznego.

 

9. Partnerstwo innowacyjne

Nowy tryb postępowania, celem którego jest umożliwienie instytucjom zamawiającym nawiązania trwałej współpracy (partnerstwa) w celu opracowania, a następnie zakupu nowego, innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, bez konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania w celu ich zakupu. Partnerstwo innowacyjne nie jest typową procedurą udzielania zamówień publicznych, gdyż jej cel stanowi nie tylko nabycie określonych aktywów przez podmioty sektora publicznego, lecz również rozpoczęcie procesu zmierzającego do realizacji określonych innowacyjnych projektów.

 

10. Procedura samooczyszczenia (self-cleaning)

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (nawet gdy istnieją ku temu podstawy), jeżeli w przypadku wystąpienia problemów przedstawi dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do uznania rzetelności wykonawcy (w szczególności może udowodnić naprawienie szkody, zapewnić zadośćuczynienie pieniężne, podjąć konkretne kroki, które zapobiegną dalszym problemom). Procedura samooczyszczenia nie ma zastosowania do podmiotów zbiorowych skazanych prawomocnym wyrokiem, w którym orzeczono zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia i nie upłynął okres obowiązywania tego zakazu.