…i branżowo

Wśród regulacji branżowych warto zwrócić uwagę na wykorzystanie rozwiązań chmurowych w sektorze publicznym. Przy zamawianiu i kontraktowaniu takich usług podstawowe znaczenie ma Prawo zamówień publicznych, które dopuszcza możliwość przetwarzania danych w chmurze i kupno takich usług w ramach standardowego zamówienia publicznego.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO), które stanowią część Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa. Pierwsza wersja SCCO została opublikowana w lutym 2020 roku. Ponadto na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały opracowane Wytyczne dla administracji publicznej w zakresie wykorzystania usług chmurowych w sektorze usług publicznych.

Dostawcy i użytkownicy usług chmurowych powinni w swojej działalności uwzględniać także regulacje o charakterze pozaprawnym. Należą do nich wszelkiego rodzaju standardy, normy (w tym normy ISO), rekomendacje oraz zbiory dobrych praktyk. Dookreślają one wskazane na poziomie ustawowym wymagania i zasady korzystania z potrzebnych do prowadzenia działalności biznesowej systemów teleinformatycznych. Takie opracowania mogą mieć również charakter branżowy. Funkcjonują w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym czy medycznym, jak też mają je radcy prawni.

I jest jeszcze jedna istotna kwestia. W związku z tak dużym rozproszeniem regulacji prawnych dotyczących chmury, szczególnego znaczenia nabiera umowa cywilnoprawna zawierana między usługodawcą i usługobiorcą. Jest podstawowym sposobem określania relacji pomiędzy poszczególnymi stronami świadczonej usługi chmurowej. Odpowiednio spisana, wskazująca wzajemne zobowiązania i uprawnienia, staje się kluczem do dobrej współpracy biznesowej dostawcy środowiska chmurowego bądź jego partnera z klientami. Ze względu na znaczącą rolę umów w kontraktach chmurowych wśród przepisów o charakterze ogólnym istotne znaczenie będzie miał jeszcze Kodeks cywilny. Warto pamiętać również o nim.

Zdaniem integratora

Piotr Wieczorek, CEO, FOTC  

Według analityków wartość polskiego rynku usług chmurowych w ciągu ostatnich dwóch lat podwoiła się, co potwierdzają nasze obserwacje. Tylko w 2021 roku dwukrotnie wzrosła liczba naszych klientów. Towarzyszył temu lawinowy wzrost zainteresowania narzędziami do komunikacji i współpracy. Obecnie największym potencjałem do rozwoju usług chmurowych w Polsce wydaje się charakteryzować sektor MŚP. Barierę dla chcących wykorzystywać aplikacje w chmurze stanowi obawa przed nieudanym wdrożeniem oraz brak wsparcia. Dlatego Google kładzie duży nacisk na budowanie kanału partnerskiego i naszego zaangażowania w cały proces. W obszarze Google Cloud Platform największe wykorzystanie chmury widzimy w branżach takich jak: ochrona zdrowia, digital native oraz gaming.

  
Tomasz Dwornicki, prezes zarządu, Hostersi  

Pandemia przyspieszyła przyjęcie chmury w Polsce o wiele lat. Dzisiaj coraz mniej klientów pyta czym jest chmura i na ile jest bezpieczna, za to coraz więcej szuka konkretnych rozwiązań, które może wykorzystać w swoim biznesie, na przykład związanych z analityką. Zmianie nie uległa natomiast potrzeba stabilności i bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań. Firmy chcą mieć pewność, że oprogramowanie będzie zawsze działać, nawet w przypadku awarii u dostawcy chmurowego. Tym, na co zwracamy szczególną uwagę, jest dobrze zaprojektowana już na samym początku infrastruktura i odpowiednie zarządzanie nią. To pozwala na korzystanie z prawdziwych benefitów chmury, czyli elastyczności, szybkości budowania kolejnych rozwiązań i unikania niepotrzebnych wydatków.

  
Łukasz Kania, Dyrektor ds. Cloud & IT, Solwit  

Obserwując zmiany technologiczne oraz to, jak reaguje na nie rynek, zakładamy nasilenie się kilku trendów. Wzrośnie zapotrzebowanie na kwalifikacje z obszaru chmurowego, jak też zainteresowanie świadczonymi w tym modelu usługami DevOps. Postępowała będzie również automatyzacja środowisk chmurowych zgodnie z koncepcją Infrastructure as Code. Wzrośnie też liczba systemów wbudowanych osiągających status krytyczny pod względem bezpieczeństwa, ale nasilą się też potrzeby związane z ochroną systemów IoT i embedded. Widać również wyraźne oczekiwanie skrócenia czasu dostaw oprogramowania. Dla nas, jako dostawcy tego typu usług, oznacza to konieczność dalszego budowania specjalizacji chmurowej i tym samym zacieśnianie partnerstw technologicznych z dostawcami w celu sprawnej i szybkiej realizacji zamówień.