W parlamencie trwają prace nad ustawą o świadczeniu usług – w połowie lutego 21010 r. miało się odbyć jej drugie czytanie. Akt prawny musi być uchwalony jak najszybciej, konieczność jego przyjęcia wynika bowiem z obowiązku wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r., dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, popularnie zwanej usługową. Termin dostosowania do niej do polskiego prawa upłynął pod koniec 2009 r.

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Gospodarki (MG). Większość organizacji przedsiębiorców, które go opiniowały, m.in. Konfederacja Pracodawców Polskich i Krajowa Izba Gospodarcza, poparła planowaną ustawę, zwłaszcza pomysł zmniejszenia kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, Krajowa Izba Gospodarcza stała się (obok MG oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania) członkiem konsorcjum odpowiedzialnego za wdrożenie dyrektywy w Polsce.

Złagodzenie wymogów

Dyrektywa unijna reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności, m.in. związanej z detalicznym i hurtowym obrotem towarami i usługami. W zamyśle jej twórców ma znosić bariery w zakresie swobody przedsiębiorczości dla usługodawców oraz przepływu usług między państwami członkowskimi, aby rynek UE stał się w pełni zintegrowany, co korzystnie wpłynie na rozwój gospodarczy.

Celem dyrektywy jest umożliwienie usługodawcom prowadzenia działalności w ramach rynku wewnętrznego przez jej podjęcie w innych państwach członkowskich albo skorzystanie z możliwości tymczasowego świadczenia usług w innym państwie członkowskim, bez rejestrowania w nim firmy.

Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących działalności usługowej polega na: wprowadzeniu zakazu wymagania przez organy administracji dokumentów w formie oryginałów, poświadczonych kopii lub poświadczonego tłumaczenia, elektronizacji formalności związanych z działalnością usługową, utworzeniu pojedynczych punktów kontaktowych, które pełnią funkcje ewidencyjne oraz informacyjne i w których można załatwić wszelkie sprawy związane z prowadzoną czy podejmowaną działalnością, określeniu warunków reglamentacji oraz uproszczeniach proceduralnych.

Ponadto twórcy dyrektywy, łagodząc bariery w prowadzeniu działalności, zlikwidowali m.in. obowiązek wstępnej rejestracji, przeprowadzania testu ekonomicznego oraz wymogi związane z przynależnością państwową usługodawcy lub jego personelu, wprowadzili zakaz wymogu rejestracji na terytorium państwa przyjmującego oraz reglamentacji.

Prace nad ustawą w Polsce

Każdy kraj członkowski UE musi opracować takie rozwiązanie prawne, które umożliwi zniesienie przeszkód prawnych i administracyjnych, utrudniających podejmowanie działalności lub oferowanie usług na rynku dowolnego kraju UE, oraz utworzyć tzw. pojedyncze punkty kontaktowe, które pozwolą przedsiębiorcom na uzyskanie informacji i dopełnienie niezbędnych procedur administracyjnych. Ponadto każdy kraj musi współpracować z organami administracyjnymi innych członków UE. – Dzięki nowej ustawie usługowej przedsiębiorcy będą korzystać z możliwości świadczenia usług w innych 

państwach, bez zakładania w nich nowej firmy oraz uzyskiwania koncesji, licencji czy innego rodzaju zezwoleń. Poza tym skorzystają z o wiele szerszego zakresu usług potrzebnych w ich codziennej działalności – podkreśla Jacek Czech, zastępca sekretarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.

Do Ministerstwa Gospodarki trafiły cztery opinie nadesłane przez: Polską Federację Rynku Nieruchomości, Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polską Federację Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości i Polską Federację Zarządców Nieruchomości, podające w wątpliwość pomysł tworzenia zupełnie nowej ustawy. Zdaniem ekspertów z tych instytucji przepisy wynikające z konieczności wdrożenia dyrektywy unijnej można byłoby uwzględnić w nowelizacji ustawy o swobodzie gospodarczej.

Ustawa to nie koniec

KIG, popierając nową ustawę o usługach, przedstawiło Ministerstwu Gospodarki (odpowiedzialnemu za implementację dyrektywy w Polsce) swoje pomysły na wcielenie  dyrektywy w życie. – Oceniono je pozytywnie, a obecnie  realizuje się je w ramach konsorcjum, w którym partnerami są MG, ILiM oraz KIG. Odpowiadamy za utworzenie help desku, czyli narzędzia, które ma pomagać przedsiębiorcom i konsumentom w uzyskiwaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nasi odbiorcy dostaną także bazę wiedzy niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnia Jacek Czech z KIG.

KIG wspólnie z poznańskim ILiM-em przeprowadzi szkolenia stacjonarne i e-
-learningowe dla urzędników administracji. – To ogromne przedsięwzięcie, dzięki któremu polscy przedsiębiorcy i konsumenci poznają zupełnie nowe, bardziej przyjazne oblicze e-administracji – zapewnia Jacek Czech.

Konsorcjum będzie również pracowało nad utworzeniem platformy ePPK (elektroniczny Pojedynczy Punkt Kontaktowy), która ma się stać podstawowym kanałem komunikacji między usługodawcami i usługobiorcami a administracją publiczną oraz wspierającymi ją organizacjami. Przedsiębiorcy, pragnący uzyskać informację, pomoc lub załatwić urzędową sprawę, będą się logować na platformie ePPK, która zostanie zintegrowana z ePUAP-em oraz zagranicznymi punktami kontaktowymi.

Równolegle powstanie też portal internetowy, który ma promocyjnie wspierać prace nad tworzeniem platformy ePPK. Od lutego 2010 r. KIG we współpracy z ILiM-em pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki rozpoczyna także redagowanie elektronicznego newslettera na temat postępów we wdrażaniu e-gospodarki w Polsce i w UE.

Jacek Czech

zastępca sekretarza generalnego KIG

Dyrektywa o usługach to unijny akt prawny, który w założeniu znosi bariery w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi UE. Obejmuje ona większość usług, które są potrzebne w życiu przeciętnego obywatela UE, między innymi: handel hurtowy i detaliczny, turystykę, gastronomię oraz usługi świadczone dla gospodarstw domowych – sprzątanie i opiekę nad dziećmi. Małe i średnie przedsiębiorstwa, których głównie dotyczy dyrektywa, odgrywają kluczową rolę w UE. Stanowią ponad 90 proc. wszystkich europejskich firm. W skali Unii Europejskiej sektor ten liczy ponad 19,5 mln przedsiębiorstw. Wdrożenie dyrektywy pobudzi rozwój rynku usług, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy w UE. Wpłynie także na uproszczenie oraz elektronizację procedur obowiązujących przedsiębiorców. Zyska na tym również administracja. Urzędnicy poznają nowe narzędzia, oprogramowanie oraz kanały komunikacji z przedsiębiorcami oraz konsumentami. W Polsce 12,5 tys. urzędników przejdzie szkolenia zakończone otrzymaniem certyfikatu, dzięki któremu zdobędą uprawnienia wykwalifikowanego pracownika e-administracji.