Nowatorskie organizacje przywiązują dużą uwagę zarówno do optymalizacji zasobów IT, jak też kosztów ich utrzymania. Najczęściej ich infrastruktura opiera się na połączeniu fizycznych komponentów, takich jak serwery, macierze oraz sieci. Jak pokazuje prosta kalkulacja kosztów TCO taka koncepcja budowania i utrzymania lokalnego data center jest niestety nieoptymalna kosztowo. Jeśli bowiem uwzględnić całkowite koszty w czasie, okazuje się, że mimo większej inwestycji „na początku” dużo bardziej opłaca się rozwój infrastruktury hiperkonwergentnej.

Tradycyjna architektura firmowego IT oddziela elementy systemu, które obsługują przetwarzanie, od tych, które odpowiadają za sieć albo zarządzają pamięcią masową. Architektura hiperkonwergentna działa inaczej – łączy wszystkie potrzebne zwirtualizowane zasoby obliczeniowe, pamięci masowej oraz sieciowe w zintegrowaną logicznie jednostkę, którą zwykle określa się mianem „węzła” (ang. Node). Każdy z węzłów jest zintegrowaną, standardową jednostką sprzętową, zaprojektowaną i obsługiwaną przez jednego dostawcę oraz kontrolowaną za pośrednictwem warstwy oprogramowania. Jeden węzeł łatwo połączyć i rozbudować o kolejne, dzięki czemu powstaje struktura klastra komputerowego. Przypomina to budowanie domu z klocków. Taka homogeniczna architektura jest odporna na awarie, łatwa w utrzymaniu oraz zapewnia łatwą skalowalność i wysoką wydajność.

Wdrożenie hiperkonwergencji umożliwia szybsze i prostsze zarządzanie infrastrukturą IT. Zapewnia większą elastyczność oraz skalowalność rozwoju biznesu i stanowi krok na drodze do automatyzacji działań związanych z utrzymaniem infrastruktury w centrum danych. Hiperkonwergencja pozwala zrezygnować z tradycyjnych podziałów w systemach IT (serwery, pamięć masowa, sieć SAN) i oparcie się w dużej mierze na warstwie oprogramowania.

Korzyści dla biznesu

Wdrożenie hiperkonwergentnych rozwiązań ma dużo zalet. Przede wszystkim pozwala na prostsze zarządzanie całymi systemami, które jest scentralizowane u jednego dostawcy. Tradycyjne środowisko IT składa się zwykle z kilku lub nawet kilkunastu oddzielnych modułów – urządzeń, aplikacji itp. Infrastruktura hiperkonwergentna opiera się na wykorzystaniu kilku zunifikowanych węzłów, chociaż należy podkreślić, że istnieje możliwość specjalizacji wybranych węzłów, chociażby pod kątem zwiększonej mocy obliczeniowej lub składowania danych, które są podstawową warstwą do budowy elastycznego środowiska IT obsługującego wiele zróżnicowanych procesów biznesowych w firmie. W tak zaprojektowanym środowisku IT kluczowym elementem odpowiedzialnym za obsługę procesów biznesowych jest spójna warstwa wirtualizacyjna, która zarządza wykorzystaniem zasobów fizycznych.

Nowa platforma HCI jest w stanie zapewnić dostępność do danych na poziomie ponad 99 proc. Dzięki temu działy biznesowe mają stały dostęp do danych i usług IT. Co więcej, wykonywanie standardowych procedur optymalizacyjnych odbywa się w sposób niewidoczny dla użytkowników. Wdrożone rozwiązanie Dell EMC i VMware zapewnia również zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami, a także pozwala szybciej uruchamiać nowe firmowe aplikacje, usługi dla klientów czy inne istotne elementy, pozwalające nam sprawniej działać i podnosić naszą atrakcyjność na tle konkurencji – komentuje Karol Tokarski, dyrektor e-commerce w Grupie Komputronik.

Strategiczne wdrożenie

W ostatnich miesiącach Grupa Komputronik wdrożyła zupełnie nowe hiperkonwergentne środowisko IT, wykorzystujące VxRail Dell EMC oraz środowisko do wirtualizacji VMware vSphere i vSAN. Proces doboru optymalnego rozwiązania rozpoczął się od analizy aktualnych potrzeb biznesowych i estymacji ich wzrostu w czasie najbliższych 5 lat. Następnie zespół inżynierów Komputronik Biznes i administratorów infrastruktury IT w Grupie Komputronik dokonał analizy aktualnej oferty rynku IT. W jej rezultacie zdecydowano o wyborze VxRail Dell EMC, które spełniało wszystkie wymagania Grupy Komputronik. Dzięki temu poprawiła się znacznie wydajność posiadanego środowiska IT, a kluczowe dla pracy Grupy Komputronik aplikacje i systemy odnotowały wzrost wydajności sięgający nawet 40 proc.

W Grupie Komputronik stanęliśmy przed strategicznym zadaniem stworzenia modelu rozbudowy infrastruktury IT na najbliższe lata. Tradycyjne podejście i podział na część serwerową, macierze dyskowe i sieć SAN został przez nas odrzucony na samym początku analizy naszych potrzeb biznesowych. Są one związane z gwarancją wysokiej dostępności środowiska, ilością możliwych punktów awarii, elastycznością przy udostępnianiu zasobów i mocy obliczeniowej pod projekty, łatwością zarządzania całym środowiskiem, rozbudowy i upgrade’u wirtualizatora, a wreszcie, co również było dla nas kluczowe, uzyskanie kompleksowej oferty od jednego partnera technologicznego, co oznacza jedno miejsce kontaktu i wsparcia technicznego. Przy wyborze rozwiązania HCI zależało nam na spójnym środowisku łączącym warstwę fizyczną i warstwę wirtualizacji w zintegrowany appliance, do których w przyszłości będziemy mogli dokładać kolejne węzły „node” – komentuje Artur Cichy, kierownik IT Grupy Komputronik.

Z kolei Andrzej Zieliński, dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży Komputronik Biznes zwraca uwagę, że VxRail daje możliwość „organicznego wzrostu” systemów IT wraz z potrzebami biznesowymi. Wymagana jest do tego niska podatność na awarie i niezawodność całego środowiska IT. To właśnie te cechy, jak też możliwość dalszego rozwoju w kierunku chmury hybrydowej (VMware Cloud Foundation) zdecydowały o wyborze VXrail Dell EMC.

– Jesteśmy już jakiś czas po zakończeniu wdrożenia oraz procesu migracji danych i chciałbym podkreślić, że  środowisko zaprojektowane w oparciu o VxRail przerosło nasze oczekiwania, między innymi pod kątem wydajności i łatwości zarządzania – dodaje Andrzej Zieliński.

W odróżnieniu od tradycyjnej infrastruktury, która wymaga specjalizacji i dysponowania kilkoma doświadczonymi administratorami IT, proces zarządzania i utrzymania infrastruktury HCI jest radykalnie uproszczony, wymagając mniejszego zaangażowania ze strony administratora. Specjaliści IT mogą skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach, takich jak: projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań czy zaspokajanie potrzeb biznesowych firm.

Poza uproszczeniem i bardziej efektywnym wykorzystaniem zasobów, zastosowanie infrastruktury hiperkonwergentnej ma także inne wymierne korzyści. Wdrożenie urządzeń i oprogramowania od jednego dostawcy w przypadku powstania ewentualnej awarii daje tylko jeden punkt styku ze wsparciem technicznym producenta. Uniezależnia to użytkownika od wielu kosztownych godzin spędzonych z kilkoma producentami nad rozwiązaniem problemu, skracając ten czas do niezbędnego minimum.

Rozwiązanie, na które składają się systemu VxRail oraz VMare, z powodzeniem sprawdza się w środowiskach wirtualnych, które wspierają produkcję oprogramowania, jak również zarządzanie dużymi bazami danych przy aplikacjach biznesowych i środowiskach testowych. Słowem wszędzie tam, gdzie jest wymagana duża elastyczność i responsywność na aktualne potrzeby biznesowe w obszarze IT.