Technitel Polska istnieje od czterech lat. Spółka zajmuje się m.in. dostarczaniem klientom rozwiązań światłowodowych, bezprzewodowych i miedzianych. Wśród jej klientów są zarówno duże przedsiębiorstwa (m.in. Netia, TP), jak i niewielkie – z sektora MSP. Technitel współpracuje również z jednostkami administracji publicznej i samorządowej przy projektach refundowanych z rozmaitych programów unijnych. Dla Urzędu Miasta w Łodzi spółka zaprojektowała linie światłowodowe, wykonała ich montaż i przeprowadziła pomiary oraz zainstalowała i skonfigurowała urządzenia sieci bezprzewodowej. Do Urzędu Miejskiego w Zduńskiej Woli w ramach projektu e-urząd dostarczyła sprzęt i oprogramowanie, a także zbudowała dla niego i zintegrowała sieci światłowodową, radiową i strukturalną, a poza tym zaprojektowała i zbudowała sieci strukturalne, dostarczyła, zainstalowała i skonfigurowała sprzęt sieciowy oraz radiolinie. Z Urzędem Miejskim w Łasku miała umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy sieci strukturalnych, dostawy i instalacji urządzeń UPS oraz systemu monitoringu. Z kolei zgierscy urzędnicy zamówili u niej realizację projektu „Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, zaprojektowanie i budowę sieci strukturalnych oraz instalację, konfigurację i dostawę sprzętu sieciowego.
To tylko niektóre projekty zrealizowane w ciągu zaledwie kilku lat przez Technitel. Rafał Rodziewicz, dyrektor handlowy spółki, przyznaje, że im więcej wygranych przetargów ma się na koncie, tym łatwiej zdobyć kolejne urzędnicze zlecenia.

Światłowody dla Zgierza…
W ramach współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgierskiego projektu „Kompleksowy rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” (o wartości prawie 2 mln zł) Technitel od lipca do października 2009 r. zbudował sieć światłowodową w systemie napowietrznym. Urzędnicy zdecydowali się na sieć szerokopasmową o zasięgu miejskim, obejmującym 40 obiektów, w tym m.in. szkoły, przedszkola, biblioteki i inne instytucje. – Celem inwestycji było usprawnienie komunikacji, zapewnienie dostępu do centralnie gromadzonych zasobów oraz do Internetu, a także włączenie administracji poszczególnych jednostek do systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Dodatkowy atut stanowiła możliwość obniżenia kosztów dostępu do Internetu, dzięki  użyciu jednego łącza o dużej przepustowości dla wszystkich jednostek. Ponadto rozważano dalszą redukcję kosztów przez wdrożenie telefonii VoIP i zastosowanie wspólnej puli numeracyjnej – wyjaśnia Igor Kowalczyk, inżynier wsparcia technicznego w Technitelu.
Początkowo planowano wykorzystanie rozwiązań radiowych. Okazało się jednak, że są zbyt kosztowne, a objęcie zasięgiem całego miasta wymagałoby zbudowania wielu stacji bazowych. Ostatecznie zapadła więc decyzja o budowie 15 km sieci światłowodowej podwieszanej na słupach energetycznych.

 

…i dla Kwidzyna

W Kwidzynie układanie półtorakilometrowego światłowodu (w istniejącej kanalizacji) dopiero się rozpoczęło i ma potrwać miesiąc. Światłowód połączy Urząd Miejski ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie i zapewni przesyłanie danych między tymi dwiema instytucjami. Inwestycja to początkowy etap tworzonego właśnie systemu informacji przestrzennej w ramach projektu „E-administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego – wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Przestrzennej (etap 1)” wartego ok. 2 mln zł, realizowanego w partnerstwie między miastem a powiatem kwidzyńskim. Część tego projektu stanowi cyfrowa trójwymiarowa mapa, która ułatwi zarządzanie miastem. Będzie wielowarstwowa, a każda warstwa ma zawierać określone informacje na temat danego obiektu. – System zapewnia nawiązanie połączenia między obiektem, którego wygląd przedstawia się na mapie graficznie, a jego atrybutami przechowywanymi w bazie danych, służy głównie do wykonywania międzybazowych analiz przestrzennych – wyjaśnia Aleksandra Sikorska, koordynator projektu KSIP w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie.
Miasto ma mapę numeryczną (od 1996 r.), co ułatwi wdrażanie systemu. Do czego będzie wykorzystywany system informacji przestrzennych? Według włodarzy miasta stworzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych przede wszystkim zapewni mieszkańcom lepsze i szybsze załatwianie spraw, ale również ułatwi planowanie. Na stronie internetowej Kwidzyna czytamy: „Kwidzyn będzie jedynym tej wielkości miastem w Polsce, które stworzy taki system”.

Inwestycje są niezbędne
Zdaniem Rafała Rodziewicza branża IT potrzebuje zleceń w zakresie szkieletowych sieci światłowodowych, bo bez nich nie nastąpi dalszy rozwój rozwiązań transmisji danych, integracji usług ani rozwój e-społeczeństwa. – Tak zwany aktywny samorząd będzie odgrywał dużą rolę w realizacji programu „Polska cyfrowa”, co wynika z przepisów ustawy o rozwoju sieci. Przede wszystkim trzeba ustanowić przejrzyste podstawy prawne wykonywania przez  jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu telekomunikacji, określić podstawowe reguły ich interwencji na lokalnym rynku telekomunikacyjnym, bez zakłócania konkurencji, a także usprawnić procedury wspólnej realizacji zadań z obszaru telekomunikacji przez jednostki samorządowe i przedsiębiorców. Chodzi o koncesje na roboty budowlane i usługi, zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, udostępnianie składników majątkowych, w szczególności kanałów technologicznych – twierdzi Rafał Rodziewicz.
Według przedstawicieli Technitelu szczególnie istotną rolę będą mieli do odegrania operatorzy infrastrukturalni, którzy staną się niejako pośrednikami między samorządem a dostawcami usług, ponieważ przejmą od administracji koszty związane z utrzymaniem sieci i zarządzaniem nią. – Operator infrastrukturalny nie jest konkurencyjny z punktu widzenia dostawców usług, ponieważ sam nie świadczy usług telekomunikacyjnych, lecz jedynie udostępnia sieć samorządową i gwarantuje dostawcom usług ich odpowiednią jakość oraz umożliwia szybką budowę przyłączy abonenckich – wyjaśnia Rafał Rodziewicz. W przypadku Technitelu rolę operatora infrastrukturalnego będzie pełnić jego spółka córka – Technitel Polska Operator Telekomunikacyjny, założona specjalnie w tym celu.


Rafał Rodziewicz
dyrektor handlowy Technitelu i prezes zarządu spółki Technitel Polska

Istotne jest podejście do działania samorządów, jako m.in. operatorów i dostawców usług, przy założeniu, że nie zakłócą one konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym, nie ograniczą prywatnych inicjatyw inwestycyjnych, lecz je pobudzą, a infrastruktura i sieci zbudowane lub nabyte przez samorządy oraz wszelka infrastruktura telekomunikacyjna, która powstanie ze środków publicznych, podlegać będzie regule otwartej sieci. Ostatecznym testem dopuszczalności interwencji samorządów są wymagania wynikające z przepisów regulujących pomoc publiczną, których cel to m.in. ograniczenie interwencji do przypadków, kiedy inicjatywa prywatna nie wystarcza, a zakłócenia konkurencji na rynku są zminimalizowane.
Rola samorządu jako operatora, przy założeniu spełnienia wszystkich wymienionych warunków, będzie jednak trudna. Główne ograniczenie stanowi brak infrastruktury służącej do utrzymania sieci (napraw awaryjnych, przyłączeń, rekonfiguracji) oraz zarządzania nią. To duże obciążenie każdego budżetu, konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu, budowa centrum zarządzania siecią, ponoszenie wydatków na materiały do naprawy sieci, sprzęt do usuwania awarii.
Dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie modelu, w którym pojawia się operator infrastrukturalny, czyli wyspecjalizowane przedsiębiorstwo mające odpowiednie zasoby ludzkie, sprzętowe, doświadczenie w zarządzaniu siecią i utrzymywaniu całości infrastruktury. Do głównych zadań operatora infrastrukturalnego należy utrzymanie centrum zarządzania siecią, tj. monitoring sieci, przyjmowanie zgłoszeń o awariach, administracja siecią, udostępnianie dokumentacji, inwentaryzacja sieci itp., usuwanie awarii, konserwacja i pomiary sieci, obsługa dostawców usług telekomunikacyjnych i pozostałych treści, a także projekty i budowa sieci abonenckiej.