Najważniejsza cecha chińskiego systemu polityczno-społeczno-ekonomicznego często umyka naszej uwadze. Pogrążeni w dyskusjach czy to reżym autorytarny, kapitalizm państwowy, socjalizm z chińską charakterystyką czy też inna wygodna szufladka, nie zauważamy jego fundamentalnej właściwości – to system, który nieustannie ewoluuje. Chińskie władze uważnie obserwują sytuację krajową i międzynarodową i odpowiednio modyfikują swoją ekonomię, regulacje prawne i kierunki rozwoju. Częścią tego systemu są plany pięcioletnie definiujące najważniejsze priorytety ekonomiczne, społeczne i technologiczne. Nie mają one jednak nic wspólnego z gospodarką planową – są to ogólne wytyczne (czasem z podaniem wskaźników, na podstawie których będzie się oceniać ich realizację), do których później kolejne ministerstwa, ale również prowincje i miasta, tworzą swoje własne już dużo bardziej szczegółowe plany pięcioletnie.

Właśnie z jeden z nich chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić. Zatytułowany „14 pięcioletni plan narodowej informatyzacji” definiuje plany odnośnie do wysiłków zmierzających do dalszej cyfryzacji społeczeństwa i budowy cyfrowych Chin w latach 2021–2025. Myślę, że warto się z nim zapoznać i porównać sobie do planów (lub ich braku) podobnych działań w Polsce. Oryginalny dokument liczy sobie ponad 60 stron, dlatego też przedstawiam poniżej jedynie jego najważniejsze i moim zdaniem najbardziej interesujące elementy.

Stan obecny, uwarunkowania i cele do osiągnięcia

Chiny zbudowały największe na świecie sieci optyczne 4G i 5G. Dostęp do szerokopasmowych sieci domowych ma 96 proc. mieszkańców miast, dostęp do sieci światłowodowych i 4G w biednych obszarach wiejskich osiągnął wskaźnik 98 proc. Przychody z branży oprogramowania odnotowały średni wzrost w ostatniej pięciolatce na poziomie 13 proc. Ekonomia cyfrowa odpowiadała za 7,8 proc. PKB w 2020 r., w którym wartość transakcji e-commerce sięgnęła 37 bilionów juanów. Do programu „Cyfrowy Jedwabny Szlak” przystąpiło 16 państw, a do „E-commerce na Jedwabnym Szlaku” – 22 kraje.

Na arenie międzynarodowej przyspiesza transformacja cyfrowa gospodarki globalnej, wzrasta rola zarządzania danymi jako dobrem narodowym i zwiększa się konkurencja w obszarze systemów normatywnych. W kraju rozwijają się systemy cyfryzacji rządowej i cyfryzacji przemysłu, wciąż jednak są widoczne nierówności w rozwoju i ograniczenia w dostępie do kluczowych technologii.

Główne cele najbliższej pięciolatki to dalsza rozbudowa sieci 5G i rozwój sieci 6G, jak też komercyjne wdrożenia systemu Beidou, IPv6, rozwój internetu przemysłowego i Internetu Rzeczy. Kolejne działania mają dotyczyć pracy nad kluczowymi technologiami, szczególnie w zakresie produkcji mikroprocesorów i oprogramowania.

Jak wspomniałem, nie sposób na udostępnionych mi łamach nawet pobieżnie omówić wyżej wymienione kierunki rozwoju i działań (subiektywna lista najciekawszych w ramce poniżej). W artykule  zatem krótko omawiam kilka z nich.

10 głównych kierunków rozwoju  

 

 1. Tworzenie wszechobecnej, inteligentnej infrastruktury cyfrowej.
 2. Utworzenie wydajnego systemu obrotu danymi (traktowanymi jako nowy czynnik produkcji).
 3. Budowa innowacyjnego systemu wspierającego cyfrową produkcję.
 4. Wspieranie bezpiecznych cyfrowych systemów przemysłowych.
 5. Wspieranie transformacji cyfrowej i systemów dla przemysłu.
 6. Budowanie wspólnie zarządzanych i współdzielonych cyfrowych usług dla społeczeństwa.
 7. Udoskonalanie cyfrowych systemów rządowych.
 8. Tworzenie uniwersalnego i wygodnego w użyciu cyfrowego systemu opieki dla ludzi.
 9. Wspieranie wzajemnie korzystnego międzynarodowego systemu współpracy w erze cyfrowej.
 10. Stworzenie uporządkowanego i zestandaryzowanego systemu cyfrowego wspomagania zarządzania państwem.
  
10 najważniejszych działań  

 

 1. Zwiększanie świadomości i umiejętności cyfrowych w całym społeczeństwie.
 2. Zwiększanie możliwości cyfrowych przedsiębiorstw.
 3. Dokonywanie przełomów w kluczowych technologiach.
 4. Wspieranie współpracy w obszarze handlu cyfrowego.
 5. Poszerzanie obywatelskich systemów wspomagających inteligentne zarządzanie na szczeblu lokalnym.
 6. Wspieranie budowy zielonej i ekologicznej cywilizacji.
 7. Wspieranie cyfryzacji obszarów wiejskich.
 8. Budowa uniwersalnych cyfrowych systemów usług finansowych.
 9. Budowa cyfrowych systemów usług zdrowotnych.
 10. Poszerzenie zakresu usług cyfrowych dla osób starszych.