Działa wreszcie (od 9 czerwca bieżącego roku) zaufany profil na ePUAP-ie, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (na stronie www.epuap.gov.pl.). Osoba, która chce załatwić sprawę z urzędem za pośrednictwem Internetu, nie musi już mieć certyfikatu kwalifikowanego, ponieważ zaufany profil spełnia rolę bezpłatnego podpisu elektronicznego. – Profil zaufany na ePUAP-ie ma ułatwić obywatelom kontakt z instytucjami administracji publicznej w celu załatwienia spraw urzędowych elektronicznie, bez wychodzenia z domu – podkreśla Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji.

JAK ZAŁOŻYĆ ZAUFANY PROFIL

W celu założenia konta na zaufanym profilu użytkownik nie musi korzystać z żadnych dodatkowych narzędzi, prócz przeglądarki internetowej. Wystarczy zarejestrować się na stronie ePUAP-u, a następnie wysłać wniosek do urzędu z prośbą o jego potwierdzenie. Na witrynie zamieszczono formularz wniosku, który wymaga podania danych osobowych oraz adresu e-mailowego, z którego będzie wysyłana korespondencja. Na ten adres urząd będzie przesyłał odpowiedzi oraz potwierdzenia odbioru pism. Również tu trafią kody autoryzacyjne, podobne do tych, jakie są stosowane w bankowości elektronicznej.
W celu potwierdzenia tożsamości, a tym samym zmniejszenia ryzyka, że ktoś podszyje się pod nasz e-profil, trzeba będzie udać się do urzędu i zweryfikować wpisane w formularzu dane osobowe za pomocą dowodu osobistego lub paszportu. Co ważne, instytucja, do której wybierze się posiadacz zaufanego profilu, nie jest mu z góry narzucona, tzn. nie musi się znajdować w jego miejscu zamieszkania, może wybrać miejsce, do którego jest mu najwygodniej dotrzeć. Obecnie istnieje 565 punktów potwierdzania tożsamości, a ich lista znajduje się na stronach internetowych ePUAP-u. Są wśród nich urzędy skarbowe (399), wojewódzkie (16 i 18 ich delegatur), placówki ZUS-u (4) w Polsce, a także ambasady i konsulaty poza jej granicami.

JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP-U

Po sprawdzeniu danych konto zyskuje status zaufanego i można z niego korzystać, o czym użytkownik zostaje powiadomiony e-mailem. Konto zakładane jest na trzy lata, a przed upływem terminu jego ważności użytkownik otrzyma stosowne przypomnienie. – Uaktualnienia dokonuje się elektronicznie, nie trzeba ponownie stawiać się w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości – wyjaśnia minister Jerzy Miller.
Po zalogowaniu się na swój zaufany profil użytkownik wskazuje sprawę, którą chce załatwić. Może ją wybrać w okienku wyszukiwania lub z listy alfabetycznej albo odnaleźć w interesującym go dziale. Po wskazaniu usługi dostępnej na ePUAP-ie interesant musi złożyć podpis za pomocą zaufanego profilu. Następnie system poprosi o kod weryfikacyjny, przesłany na adres poczty elektronicznej, podany przez użytkownika konta przy składaniu wniosku o założenie zaufanego profilu. Kod trzeba skopiować i wkleić w przeznaczone do tego pole. Kiedy użytkownik to zrobi, system poinformuje go, że podpis został zaakceptowany i można wysłać wniosek do urzędu.

CO ZAŁATWIMY ONLINE?

Choć obecnie lista spraw, które można załatwić przez Internet, liczy ponad 350 pozycji, nie oznacza to wcale, że z każdą można się zwrócić do organu administracyjnego za pośrednictwem ePUAP-u, bo nie każda instytucja oferuje pełny zakres usług online. Przykładowo złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej online jest możliwe tylko w pięciu punktach w całym kraju, a wszczęcie postępowania komorniczego – zaledwie w dwóch. Natomiast nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych, jeśli chodzi o rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, bo tę sprawę załatwiają wszystkie instytucje.

 

Według szefa MSWiA urzędy same zdecydują, które sprawy będzie można załatwić elektronicznie, z wykorzystaniem zaufanego profilu na ePUAP-ie, ale ich zakres będzie systematycznie poszerzany. – Aktualnie najpopularniejsze sprawy, które można załatwić, korzystając z platformy ePUAP to m.in.: wystąpienie o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), dopisanie do spisu wyborców, uzyskanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego, dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, o stypendium szkolne, o dofinansowanie zakupu podręczników, złożenie deklaracji DR-1 (w związku z podatkiem rolnym), złożenie wniosku o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych lub prawa jazdy, weryfikacja online danych prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego z rejestrem Centralnej Ewidencji Kierowców i Centralnej Ewidencji Pojazdów – wylicza minister Jerzy Miller.

WYBRANE SPRAWY, KTÓRE MOŻNA ZAŁATWIAĆ ZA POŚREDNICTWEM EPUAP-U

• Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę
• Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
• Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
• Dofinansowanie projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
• Dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania
• Dofinansowanie w ramach działania 1.4 POIG
• Dofinansowanie w ramach działania3.3.2 POIG
• Dofinansowanie w ramach działania 5.1 POIG
• Dofinansowanie w ramach działania 5.4.1 POIG
• Dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG (I etap)
• Dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG (II etap)
• Dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG
• Dofinansowanie w ramach działania 8.2 POIG
• Dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego
• Elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych
• Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska
• Nabycie nieruchomości w drodze przetargu
• Nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
• Najem lokali użytkowych
• Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
• Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
• Odpis z dokumentacji osobowo-płacowej
• Pozwolenie na budowę
• Pozwolenie na odbudowę obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu
• Przedłużenie umowy dzierżawy
• Przekazanie informacji do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
• Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora
• Przeniesienie pozwolenia na budowę na innego inwestora
• Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
• Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
• Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
• Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• Udzielenie informacji o przedsiębiorcy
• Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
• Uzgodnienie projektu przyłącza lub sieci
• Uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci lub przyłącza
• Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
• Wszczęcie egzekucji komorniczej
• Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
• Wydanie opinii w zakresie spełnienia wymogów przeciwpożarowych na karcie kwalifikacyjnej obiektu
• Wydanie zaświadczenia o położeniu budynku
• Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
• Wznowienie działalności gospodarczej
• Zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
• Zaświadczenia o zgodności z ustaleniami planu miejscowego budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (zgłoszenia)
• Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
• Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS-EWN
• Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
• Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – ZUS-EWZ
• Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
• Zawieszenie działalności gospodarczej
• Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonanie robót budowlanych
• Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej