Przez pierwsze 8 miesięcy br. do ZUS-u wpłynęło prawie 34 tys. wniosków przedsiębiorców o rozłożenie na raty zaległości. W ponad połowie przypadków (58 proc.) zgoda została udzielona, a 2 proc. wniosków odrzucono. Resztę (40 proc.) pozostawiono bez rozpoznania, z czego połowę z winy płatników składek. Chodzi o ulgi, z których mogą skorzystać przede wszystkim płatnicy i osoby zobowiązane do zwrotu świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także z likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego.

Dzięki doradcy do spraw ulg i umorzeń ma zwiększyć się liczba udzielanych ulg, a także skrócić czas rozpatrywania wniosków, sprawy mają być szybciej załatwiane. Skrócony zostanie czas na podjęcie decyzji od momentu złożenia wniosku przez dłużnika do udzielenia ulgi. ZUS obiecuje także większą bezstronność w podejmowaniu rozstrzygnięć.

– Celem doradcy jest przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy o ulgach stosowanych w ZUS – mówi Marcin Górecki z Departamentu Realizacji Dochodów w ZUS. – Doradca ds. ulg i umorzeń rozpatruje wnioski o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie należności z tytułu składek, a także nienależnie pobranych świadczeń oraz należności likwidowanego Funduszu Alimentacyjnego.

W oddziałach ZUS, w których prowadzona jest weryfikacja założeń optymalizacji obsługi ulg i umorzeń (dwa oddziały w Łodzi, po jednym w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu), takie stanowisko zostało już powołane. W pozostałych oddziałach doradcy ds. ulg i umorzeń pojawią się w 2016 r.

Z ponad 14 tys. wniosków, które ZUS pozostawił bez rozpoznania, w 19 proc. przyczyną było nieuregulowanie zaległości z tytułu składek, które nie podlegają uldze – to należności finansowane przez ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami. Od 1 grudnia 2015 r. nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozwoli również na rozłożenie tych składek na raty. Obecnie uldze podlegają wyłącznie składki finansowane ze środków płatnika, czyli połowa składki emerytalnej, część rentowej oraz wypadkowa.

Druga grupa wniosków pozostaje bez rozpoznania m.in. z uwagi na brak niezbędnych dokumentów (56 proc.). Trzecia grupa to wnioski, które zostały przez płatników wycofane lub należności zostały uregulowane przed rozpatrzeniem wniosku (25 proc.).

W dniach 23–27 listopada we wszystkich placówkach ZUS czekać będą eksperci, którzy pod hasłem „ZUS dla Biznesu” odpowiadać będą na wszystkie pytania przedsiębiorców, związane z różnymi sprawami dotyczącymi płatników.