Prace nad nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym kończy parlament (obecnie Sejm zajmuje się poprawkami Senatu do tekstu uchwalonego w lipcu br.). Przewiduje ona szereg zmian w przepisach, dotyczących sprzedawców detalicznych. M.in. sklepy o powierzchni nie mniejszej niż 400 m kw. będą musiały nieodpłatnie przyjąć zużyty sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, nawet wtedy, gdy klient nie kupi nowego produktu. Sprzedawca detaliczny albo hurtowy, który dostarczy towar klientowi do domu, będzie miał obowiązek odebrać od niego stary sprzęt za darmo.

Zakazano zbiórki niekompletnych urządzeń. Takie przedmioty trzeba będzie pozostawić tylko w wyznaczonych miejscach, tzw. punktach selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK), bądź w ramach systemu gminnego, czyli w czasie mobilnej zbiórki zużytego sprzętu. Konsumenci będą mogli także samodzielnie oddawać takie urządzenia do zakładu przetwarzania. Ma to zminimalizować zjawisko nielegalnego demontażu w celu sprzedaży różnych części na złom.

Nowa ustawa wprowadza obowiązek audytowania przedsiębiorcy przez weryfikatorów EMAS, jednostki bądź osoby, które według rozporządzenia unijnego dotyczącego zarządzania środowiskowego będą do tego upoważnione.

Do końca 2015 r. przedsiębiorca, który wprowadza sprzęt do gospodarstw domowych, będzie musiał zebrać 35 proc. masy urządzeń sprzedanych rok wcześniej. Ten współczynnik ma rosnąć. Docelowo w 2021 r. osiągnie 65 proc.

Zgodnie z regulacjami unijnymi, Polska jest zobowiązana zwiększyć masę zebranego sprzętu przypadającą na jednego mieszkańca z 4 kg (ok. 170 tys. ton) do ok. 10 kg (385 tys. ton), czyli o blisko 230 proc.

Od 1 lipca 2006 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi rejestr przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem elektrycznym i elektronicznym. Pod koniec ubiegłego roku wpisanych do niego było 16001 organizacji, w tym 5626 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania sprzętu na rynek, 13330 zajmujących się zbieraniem zużytych produktów, 180 zakładów przetwarzania, 120 firm trudniących się recyklingiem, 14 prowadzących działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku oraz osiem wykonujących tego rodzaju usługi innych organizacji.

– Wprowadzone w ustawie zmiany budzą wątpliwości, czy istniejące podmioty będą w stanie zebrać cały zużyty sprzęt z rynku – zauważa Anna Wójcik, kierownik ds. ochrony środowiska i specjalista ds. transportu towarów niebezpiecznych (ADR) w Stena Recykling.

Obowiązek wprowadzenia opisanych przepisów nakłada dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).