Lark.pl, spółka zależna Lark Europe, wzywa ABC Datę do ugody. Chce, by w ramach porozumienia dystrybutor zapłacił 12,2 mln zł.  

Producent elektroniki domaga się pieniędzy, twierdząc, że w IV kw. 2016 r. Lark Europe uzgodnił z ABC Datą zakup towaru za 17,44 mln zł. Zapewnia, iż w ramach porozumienia zawartego 19 października ub.r. dystrybutor zobowiązał się zapłacić w ciągu 7 dni od dostarczenia sprzętu. Lark utrzymuje jednak, że nie doczekał się należności. Według niego ABC Data zapłaciła dopiero w wyniku windykacji przeprowadzonej przez Euler Hermes Collections. Dodaje, że we wspomnianym porozumieniu strony zastrzegły brak prawa do kompensaty wzajemnych wierzytelności. 

„Skutkiem zwłoki w płatności ABC Data, był brak możliwości dostarczenia zamówionego towaru o łącznej wartości 17,44 mln zł w celu ich odsprzedaży do sieci handlowych w IV kwartale 2016 roku.” – twierdzi Lark.

Producent podaje, że dostarczył ABC Dacie towar o wartości 3,71 mln zł, co spowodowało szkodę w kwocie 12,2 mln zł  z tytułu kosztów produkcji towaru i utraty korzyści przez Lark Europe.

Twierdzenia Larka są „nieprawdziwe, wprowadzające w błąd i nie znajdują oparcia w stanie faktycznym i prawnym” – komentuje ABC Data. Roszczenia spółki uznaje za bezpodstawne. Utrzymuje, że nie otrzymała z sądu wezwania do ugody, o którym mówi Lark. Zapowiada kroki prawne.

„W związku z publicznym formułowaniem przez Lark.pl S.A. niezasadnych roszczeń wobec ABC Data S.A. i rozpowszechnianiem godzących w dobre imię ABC Data S.A. informacji, zarząd ABC Data S.A. zamierza podjęcie stosownych kroków prawnych w celu ochrony dóbr osobistych spółki  (…). Niezależnie od dochodzenia swoich praw na drodze postępowania cywilnego, ABC Data S.A. skieruje do odpowiednich organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przez osoby odpowiedzialne za publikację powyższych informacji narażających ABC Data S.A. na utratę dobrego imienia,  przestępstwa pomówienia” (z art. 212 § 1 i 2 kodeksu karnego).