Nagrody wręczono w pierwszym dniu obrad XIX Forum Teleinformatyki, odbywającego się w dniach 26-27 września 2013 r. w Warszawie. Przyznaje je Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci z poprzednich lat. Nagroda jest wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.Laureatami zostali:

• prof. Grażyna Szpor, kierownik Katedry Prawa Informatycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nagrodę przyznano za:
– długotrwałą pracę nauczyciela akademickiego w dziedzinie podstaw prawnych dla systemów informacyjnych;
– inspiracje i kierowanie kołami zainteresowań naukowych studentów i doktorantów na styku informatyki i prawa;
– wspieranie administracji publicznej w dziedzinie stanowienia prawa dotyczącego informatyki;
– otwartość w przekazywaniu unikalnej wiedzy z dziedziny prawa administracyjnego, niezbędnej w procesach informatyzacji;
– przygotowywanie merytoryczne i organizacyjne grup studentów do aktywnego udziału w sesji „Młodych Mistrzów” Forum Teleinformatyki.

• dr nauk medycznych Leszek Sikorski – w latach 2005-2013 był dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostki odpowiedzialnej za informatyzację systemu opieki zdrowotnej. Obecnie jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nagrodę przyznano m.in. za:
– wieloletnią i konsekwentną pracę na rzecz rozwoju informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce;
– kluczowy udział w budowie podstaw systemowych, finansowych i merytorycznych dla informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce;
– przyczynienie się do rozwoju systemów telemedycznych i pozostałych systemów e-zdrowia w Polsce.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:
• Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki – za konsekwencję we wdrożeniu centralnej ewidencji działalności gospodarczej, co uznano za jeden z najlepszych projektów w administracji publicznej ostatnich lat.
• Piotr Absalon, wieloletni pracownik samorządowy, Sekretarz Miasta Radlin od 2002 roku, zrealizował wiele projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Marek Car, dziennikarz tragicznie zmarły w 1997 r., był pasjonatem nowych technologii i Internetu i jednym z pomysłodawców Forum Teleinformatyki. Zakładał m.in. portal Polska OnLine. Był pełnomocnikiem premiera Waldemara Pawlaka ds. informatyki. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce.

Więcej informacji o laureatach, nominowanych i składzie Kapituły: www.forumti.pl.

Patronem medialnym XIX Forum Teleinformatyki jest CRN Polska.