Wyrok dotyczy następujących przedsiębiorstw: Dreamtec, Dreamtec Solutions, Incom, Integrit, Itsumi i KEN Solutions (obecnie MobiReg), Chodzi o sprawę sprzed 4 lat. Otóż pod koniec 2011 r. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu organizował przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla szkół i bibliotek biorących udział w projekcie Dolnośląska e-szkoła. Startowały w nim m.in. trzy konsorcja: Itsumi i KEN Solutions, Integrit i Dreamtec Solutions oraz Incom i Dreamtec.

Najtańszą okazała się złożona przez Itsumi (spółka powstała w wyniku podziału Incomu w 2006 r., obecnie w upadłości) i KEN Solutions, jednak została ona odrzucona, ponieważ przedsiębiorca przedstawił nieodpowiednie zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami, mimo że – jak twierdzi UOKiK – posiadał taki dokument. W takiej sytuacji przetarg wygrało konsorcjum Integritu i Dreamtec Solutions, które złożyło droższą ofertę. UOKiK dopatrzył się zmowy w postępowaniu przetargowym. W ocenie urzędu firmy, które miały ze sobą konkurować, znały swoje oferty. Zmowę miały ułatwić także powiązania personalne i kapitałowe między spółkami (np. ta sama osoba była prezesem Incomu i Itsumi).
 
Łączne kary nałożone na uczestników przetargu w październiku 2013 r., za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję, wyniosły blisko 2 mln zł. Z tego najwięcej miał zapłacić Incom – ponad 1,7 mln zł. Przetarg wygrała ostatecznie po odwołaniu Innovation Technology Group, która zdaniem UOKiK nie brała udziału w zmowie.

Ukarane firmy zwróciły się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który niedawno oddalił odwołania (wyroki w sprawie poszczególnych przedsiębiorców zapadały w listopadzie 2015 r. oraz w styczniu i lutym 2016 r.). W ocenie sądu, działania uczestników przetargu były świadome i skoordynowane, a do wycofania jednej oferty na rzecz kolejnej – droższej – doszło celowo.

Od wyroków przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.