Nad realizacją porozumienia ma czuwać zespół powołany przez Ministra Cyfryzacji. Na jego czele ma stanąć przedstawiciel Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Strony uzgodniły, że będą dążyć do finansowania budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych ze środków UE.

Zawarte porozumienie ma na celu stworzenie narzędzia technicznego, które z jednej strony umożliwia komunikację elektroniczną zamawiającego z wykonawcą (w szczególności bezpieczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zapewnienie zgodności tego systemu z elektronicznym systemem wystawiania faktur przez przedsiębiorców w publicznych kontraktach) z drugiej zaś pozwala na sprawne monitorowanie rynku zamówień publicznych. 

Proces pełnej elektronizacji zamówień publicznych (w tym w zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w odniesieniu do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zgodnie z regulacjami prawa europejskiego powinien zakończyć się do 18 października 2018 r., a w przypadku centralnych jednostek zakupujących do 18 kwietnia 2017 r. 

Według UZP rezygnacja z papierowego sposobu wymiany informacji na rzecz formy elektronicznej to rewolucja w zamówieniach publicznych. Przyczyni się do uproszczenia funkcjonowania zamówień publicznych i odbiurokratyzowania procedur i obniżenia kosztów prowadzonych postępowań. Wpłynie na skrócenie czasu ich trwania oraz wzrost konkurencyjności na rynku poprzez zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: PAP