Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe podpisało ze spółką Integrale IT z Poznania umowę wartą 205,44 mln zł na dostawę klastra obliczeniowego i systemu składowania danych dla centrów KDM – Komputerów Dużych Mocy (oprócz PCSS są to Cyfronet, WCSS i TASK) oraz wiodących uczelni technicznych w Polsce. System przechowywania danych zostanie dostarczony także do czterech ośrodków MAN.

Przetarg wyłaniający dostawcę rozwiązania do projektu, ogłoszony w październiku 2019 r., był jednym z największych postępowań ICT w tym roku w Polsce oraz jednym z największych na infrastrukturę IT od lat.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do ośrodków komputerów dużej mocy i jednostek miejskich sieci komputerowych systemu obliczeniowego i systemu składowania danych wraz z instalacją i integracją.

1,5 roku postępowania

Procedura przetargowa trwała ponad półtora roku. Termin otwarcia ofert kilkukrotnie przesuwano z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze. Odwołania złożyli Decsoft, Intaris, Immitis, Towarzystwo Handlowe Alplast. Pojawiły się zarzuty m.in. naruszenia zasady uczciwej konkurencji i niedochowania należytej staranności w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferty w przetargu otwarto na początku grudnia 2019 r. Złożyli je:
– Konsorcjum Koncept i Zakładu Systemów Komputerowych ZSK (192,5 mln zł +123 tys. zł w opcji – dodatkowa gwarancji)
– Integrale IT (205,44 mln zł +0,01 zł w opcji)

Podane kwoty znacznie przewyższyły sumę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia – 130 mln zł. Oferta konsorcjum Konceptu i ZSK została odrzucona. W marcu 2020 r. wybór PCSS padł na Integrale IT.

Kryteria oceny ofert stanowiły: cena (60) oraz kryteria techniczne (40).

W ramach postępowania, przed podpisaniem umowy, miała miejsce procedura sprawdzająca Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W trakcie pięciomiesięcznej weryfikacji nie dopatrzono się uchybień. Wydano pozytywną decyzję, zezwalającą na podpisanie umowy.

Unikalny w Europie

Projekt jest wyjątkowo skomplikowanym przedsięwzięciem, unikalnym w tej części Europy ze względu na technologię.

Całe dostarczane środowisko oparte o procesory Intela oraz GPU Nvidia będzie chłodzone cieczą i osiągnie sumaryczną moc obliczeniową ponad 15 petaflopów. Dostarczany w ramach zadania pierwszego klaster HPC/Cloud ma osiągnąć według SIWZ teoretyczną moc obliczeniową 14010 TFLOPS dla części CPU oraz 8112 TFLOPS dla części GPU. W PCSS maksymalny pobór prądu na jedną szafę (maksymalna wysokość 52U) określono na 2×80 kW, dla pozostałych KDM wartości są niższe. Chłodzenie klastra ma zapewnić odbiór co najmniej 95 proc. ciepła odpadowego.

Rozwiązanie ma dostarczyć zaawansowane usługi obliczeniowe HPC oraz danych dla środowiska naukowego w Polsce i Europie, jak również umożliwić obliczenia w badaniach przemysłowych.

W każdym z ośrodków KDM zostanie zbudowana infrastruktura systemów przechowywania danych, na którą będą składać się: serwery, sieć, infrastruktura (chłodzenie i zasilanie) oraz oprogramowanie monitorujące i zarządzające.

Serwery obliczeniowe muszą być wyposażone w dwa procesory minimum po 12 rdzeni każdy. Wykonawca wymaga 3 lata gwarancji na serwery (przedłużenie tego terminu obejmuje opcja) i 5 lat na pozostałe elementy (przełączniki, chłodzenie i in.) z czasem reakcji 1 dnia roboczego.

W ośrodkach MAN zostanie zbudowana infrastruktura systemów przechowywania danych, złożona uniwersalnych serwerów dyskowych Ceph a także sieci Ethernet (front-end i back-end), a w wybranych ośrodkach także z serwerów wysokowydajnych pamięci SSD/NVMe oraz otoczenia (systemy zasilania, szafy itd.).

Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach projektu „PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pierwsze podejście unieważnione
Rozstrzygnięcie zapadło w powtórzonym przetargu na dostawę klastra obliczeniowego i systemu przechowywania danych. O pierwszym postępowaniu, ogłoszonym przez PCSS w grudniu 2018 r., zrobiło się głośno na początku 2019 r., gdy pojawiły się zarzuty o preferowanie Huawei. PCSS odrzucało te oskarżenia.
Postępowanie to zostało unieważnione w maju 2019 r. PCSS uzasadniło, że oferta z najniższą ceną przewyższała budżet na realizację zamówienia (wówczas było to także 130 mln zł). Oferty złożyli: konsorcjum Koncept i ZSK (289,8 mln zł), Integrale IT (240,2 mln zł), konsorcjum Immitis i Format (210,6 mln zł).