Kontrolą objęto 3 dużych operatorów, działających na terenie całego kraju – Polkomtel, T-Mobile Polska, P4, 2 średnich – Multimedia Polska – Południe oraz Vectra i 99 mniejszych firm. Spośród przedsiębiorców poddanych kontroli 93,27 proc. świadczyło usługi dostępu do Internetu, 31,73 proc. – usługi telefoniczne, a 30,77 proc. – dostarczało sygnał telewizyjny.

Urząd sprawdzał umowy, cenniki i regulaminy świadczenia usług oraz tryb rozpatrywania reklamacji w poszczególnych firmach. Tylko w 4 przypadkach na 104 podmioty objęte kontrolą nie stwierdzono naruszeń Prawa telekomunikacyjnego oraz Rozporządzenia o reklamacjach. Okazało się np., że większość z kontrolowanych przedsiębiorców nie wprowadziła zmian we wzorach umów i regulaminach, związanych z wejściem w życie nowelizacji przepisów Prawa telekomunikacyjnego w styczniu 2013 r.

Z danych UKE wynika, że najczęściej firmy telekomunikacyjne wciskają klientom wzory umów niezgodne z przepisami (92 proc. przedsiębiorców). Zwykle brakuje w nich informacji o danych dotyczących funkcjonalności świadczonej usługi, informacji o trybie i warunkach dokonywania zmian umowy oraz jej przedłużenia i rozwiązania, informacji o opłatach należnych w momencie rozwiązania umowy.

Ponad połowa z 91 skontrolowanych przedsiębiorców rozpatrywała reklamacje niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Mianowicie np. nie informowano klientów o prawie dochodzenia roszczeń w mediacjach i przed sądem polubownym, nie odpowiadano na reklamację w terminie 30 dni, klienci nie dostawali potwierdzenia przyjęcia reklamacji w terminie, nie podawano podstawy prawnej w odpowiedzi itd.

Wśród innych naruszeń prawa telekomunikacyjnego stwierdzono m.in. niedoręczanie abonentowi na piśmie, z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca, treści każdej proponowanej zmiany w umowie, nie zamieszczono w publicznie dostępnym cenniku ceny za przyłączenie do sieci, za usługi, za obsługę serwisową, brakowało też często szczegółowych informacje dotyczące pakietów cenowych oraz opustów.

„Wyniki kontroli wskazują na brak profesjonalizmu przedsiębiorców telekomunikacyjnych” – komentuje UKE. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami prezes UKE wydał 95 zaleceń pokontrolnych, w których wezwał przedsiębiorców do usunięcia naruszeń prawa.