Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę w sprawie pobierania dodatkowych opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Wskazywano w niej, że taka praktyka utrudniania przedsiębiorcom dostęp do rynku (art. 15 ust. 1 pkt 4 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

Jednak zdaniem sędziów zaskarżony przepis nie zakazuje bezwzględnie pobierania opłat przez przedsiębiorców przyjmujących towar do sprzedaży, w związku z realizacją zawartych umów. Według nich jest dopuszczalne, że przedsiębiorca – np. dostawca towaru – zobowiąże się płacić detaliście w zamian np. za reklamę, promocję, transport, ekspozycję towaru.

Takie działanie w opinii TK mogłoby zostać zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji tylko wtedy, gdyby utrudniało innemu przedsiębiorcy dostęp do rynku, a pobieranie opłat było warunkiem zawarcia umowy.

Szczegółową ocenę poszczególnych spraw trybunał zostawia sądom powszechnym. Zaznacza jednak, że stwierdzenie przez sąd, że doszło do naruszenia wspomnianego przepisu, nie skutkuje nieważnością umowy, lecz odnosi się do tych jej postanowień, które zastrzegają niezgodne z prawem „opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży”.