O dofinansowanie mogą starać się firmy, które mają podpisane umowy z innymi przedsiębiorcami dotyczące współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 mln zł, minimalna – 20 tys. zł. W obecnej rundzie konkursu można dostać 12 punktów (na 100 możliwych), jeśli projekt przewiduje wdrożenie systemu EDI u wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych.

EDI (ang. Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany informacji i sposób zapisu dokumentów takich jak zamówienia, listy przewozowe, faktury. Umożliwia m.in. przesyłanie i przechowywanie e-faktur i wymianę dokumentów.

W porównaniu do Działania 8.1 zmienił się system oceny projektów – mówi Milena Jankowska, konsultant ds. funduszy UE w Europejskim Centrum Doradztwa Finansowego – Poprzednio oceny przyznawano na zasadzie „zerojedynkowej”, tzn. 1 oznaczało spełnione kryterium, a zero – warunek niespełniony. W przypadku Działania 8.2 do zdobycia jest w sumie 100 punktów, a absolutne minimum to 40 punktów, ponieważ gwarantuje pozytywną ocenę merytoryczną i daje szansę na przyznanie rekomendacji do udzielenia wsparcia.

Jak zaznaczyła przedstawicielka ECDF, osiągnięcie pułapu 40 pkt może, ale nie musi oznaczać przyznania dotacji, ponieważ pomoc – do wyczerpania funduszy przewidzianych w programie – otrzymają najlepiej ocenione projekty.

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem muszą dołączyć do wniosku co najmniej dwie umowy o współpracy z partnerami. Każdy wnioskodawca uzyskuje punkty adekwatne do czasu obowiązywania umowy – im dłużej, tym lepiej. Wyżej punktowana jest współpraca z partnerem zagranicznym (uważa się, że przedsiębiorstwo utrzymujące trwałe relacje z partnerem na rynku międzynarodowym ma większy potencjał rozwoju).

Informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie http://poig.parp.gov.pl/index/index/748

.