Sygnity w IV kw. 2020 r. (I kw. roku finansowego 2020/21) zanotowała 26,6 mln zł EBIDTA, 23,2 mln zł zysku operacyjnego oraz nieco ponad 26 mln zł zysku netto.

Na wysoki wynik znaczący wpływ miało rozwiązanie rezerw, wynikające z ugody podpisanej z Fast Enterprises, co zasiliło zysk netto spółki kwotą ponad 18 mln zł.

Amerykańska firma Fast Enterprises była podwykonawcą umowy dotyczącej kontraktu na e-Podatki zawartego przez Sygnity z Ministerstwem Finansów w 2013 r. Podpisanie ugody, na mocy której polska spółka wypłaci dawnemu kontrahentowi 3,75 mln dol., zamyka kilkuletni spór sądowy. Zakończenie sporu z Fast Enterprises oprócz wpływu na bilans zdjęło też ryzyko, które w dużym stopniu stało na przeszkodzie w planowanym refinansowaniu zobowiązań spółki.

Przychody Sygnity w IV kw. 2020 r. wyniosły 52,5 mln zł przychodów, co oznacza ich spadek o ponad 11 mln zł w porównaniu z IV kw. 2019 r.

Wybrane wyniki finansowe grupy Sygnity (tys. zł)

IV kw. 2020 r.IV kw. 2019 r.
Przychody ze sprzedaży52 48963 760
Zysk brutto na sprzedaży16 85419 898
Marża brutto32%31%
Zysk z działalności operacyjnej23 16211 544
Zysk netto26 0629 331
Źródło: sprawozdanie finansowe spółki

32 proc. marży

Poprawiła się jednocześnie rentowność sprzedaży. Marża brutto sięgnęła 32 proc. (16,9 mln zł) wobec 31 proc. rok wcześniej.

Niekorzystny wpływ drogiego euro

Po oczyszczeniu wyników z wpływu rozwiązania rezerwy wynik operacyjny ukształtował się na poziomie 8,9 mln zł, co pozwoliło utrzymać spółce ok. 17 proc. zyskowności operacyjnej. Znormalizowany zysk netto wyniósł 7,2 mln zł, wobec 9,3 mln zł przed rokiem.

Niekorzystny wpływ na zysk netto miał wysoki kurs euro na koniec grudnia 2020 r., co wpłynęło na wycenę zobowiązań spółki w europejskiej walucie wobec największego wierzyciela.

Wypracowanie przepływów operacyjnych na poziomie ok. 14 mln zł umożliwiło spółce zredukowanie zadłużenia wobec wierzycieli – o ponad 6 mln zł w porównaniu z III kw. 2020 r. (IV kw. poprzedniego roku finansowego 2019/20).

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. o 0,6 mln zł.

Rentowność i generowanie gotówki

„Zgodnie z obraną strategią skupiamy się na rentowności biznesu i generowaniu gotówki, która umożliwia nam sprawną spłatę zadłużenia” – twierdzi Inga Jędrzejewska, członek zarządu ds. finansowych Sygnity.

Biorąc pod uwagę saldo środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 42,6 mln zł, grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 26,1 mln zł.

Jak poinformował Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity, działania sprzedażowe spółki koncentrują się na cyfryzacji i transformacji procesów biznesowych klientów.

Ocenia jednocześnie, po okresie niepewności związanej z koronawirusem i przesuwaniu projektów przez klientów inwestycje będą przyspieszać.

Inwestycje przyspieszą, pora na sektor publiczny
„Mamy sygnały, że w segmentach, w których posiadamy specjalizację i duże doświadczenie, potrzeby dość szybko narastają, decyzje co do inwestycji w IT będą przyspieszać. Liczymy jednocześnie na sektor publiczny, który powinien uruchomić wkrótce dodatkowe środki na dalszą cyfryzację kluczowych obszarów” – mówi Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity.