Sygnity osiągnęło 8,35 mln zł zysku w grupie w II kw. 2020 r. (III kw. roku finansowego), czyli o 80 proc. więcej wobec ub.r. Zysk operacyjny wzrósł o 58 proc., do 10,4 mln zł.

Zyski integratora wyraźnie poszły w górę przy nieznacznie mniejszych przychodach niż rok temu – 55,5 mln zł, tj. o ok. 0,7 mln zł mniej niż w II kw. ub.r.

Jak stwierdzono w sprawozdaniu, mimo Covid-19 „zespoły realizujące projekty były w stanie zadbać o jakość dostarczanych produktów i efektów projektów”.

W czerwcu br., podsumowując I kw. 2020 r., Sygnity informowało, że większość kluczowych klientów grupy nie ograniczyła działalności, odnotowano wręcz zwiększone zapotrzebowania na usługi informatyczne.

Spółka realizowała zadania związane z dalszym rozwojem produktów własnych i kompetencji, w szczególności w obszarach cloud i RPA – podano w nowym raporcie.

Profity z własnych produktów

Po 3 kwartałach roku obrotowego przychody grupy Sygnity kształtowały się na podobnym poziomie jak przed rokiem (178,5 mln zł), a zysk netto wzrósł o 9,5 proc., do 21,7 mln zł. O 30 proc. poprawiła się EBIDTA, do 42,5 mln zł. Nieznacznie zmniejszyły się koszty sprzedaży i ogólnego zarządu.

Zarząd zwraca uwagę na większą sprzedaż produktów i usług własnych firmy, co poprawiło rentowność biznesu. Utrzymanie wysokiej rentowności i efektywności realizowanych projektów pozostaje priorytetem.

Większość obrotów Sygnity uzyskuje na usługach wdrożeniowych (ponad 110 mln zł w kw. I-III) i serwisowych (blisko 61 mln zł). Biznes jest skoncentrowany w kraju. Jedynie niecałe 3 proc. przychodów grupa uzyskuje od podmiotów zagranicznych.

Długi mniejsze o 31 mln zł

Zapewniono, że w minionych 3 kwartałach grupa wypełniła wszystkie zobowiązania wynikające z umowy restrukturyzacyjnej, zawartej z wierzycielami w 2018 r. Zadłużenie netto w tym okresie zmniejszyło się o 31 mln zł, z czego prawie 18 mln zł to zadłużenie względem wierzycieli. Saldo środków pieniężnych na koniec czerwca 2020 r. wynosiło 33,6 mln zł, dzięki wypracowaniu 37,2 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

„Uzyskane rezultaty za 3 kwartały pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwość ustabilizowania przychodów i realizacji celów spółki w tym zakresie w całym roku 2019/2020” – twierdzi zarząd Sygnity.

„Grupa koncentrować się będzie w dalszym ciągu na utrzymaniu efektywności operacyjnej, rozwoju produktów dzięki pozyskiwaniu nowych kontraktów i klientów, koncentrując się na budowie zdrowego backlogu na rok finansowy 2020/2021, selektywnie wprowadzając do swojej oferty nowe produkty i usługi odpowiadające potrzebom rynku” – komunikuje zarząd.

Jednocześnie stwierdzono, że w związku z pandemią trudno jednoznacznie przewidzieć, w jaki sposób cała sytuacja wpłynie w dłuższej perspektywie na rynek dostawców IT. Jak podano w sprawozdaniu, wartość zamówień Sygnity do końca roku fiskalnego 2019/2020 (zakończy się 30 września br.) wynosi ponad 96 proc. wartości umów zrealizowanych w 2018-2019, co zdaniem zarządu umożliwi osiągnięcie celów spółki w br. obrotowym.