W I poł. roku finansowego (1 października 2019 r. – 31 marca 2020 r.) grupa Sygnity uzyskała przychody na poziomie 123 mln zł, co oznacza poziom podobny do wyników w poprzednim roku obrotowym (122,6 mln zł).

Prezes Bogdan Zborowski w liście do akcjonariuszy zwraca natomiast uwagę, że w poprzednim roku przychody pochodziły z projektów o niskiej rentowności, z których realizacji wycofała się potem spółka.

"Znacznie poprawiła się relacja przychodów z usług i sprzedaży produktów własnych do sprzedaży związanej z projektami nisko marżowymi (infrastruktura)" – twierdzi prezes.

EBITDA zwiększyła się o 17 proc., do ok. 28 mln zł.

Zysk netto grupy wyniósł 13,3 mln zł wobec 15,3 mln zł rok wcześniej. W ubr. wynik zwiększyła jednak jednorazowa transakcja z tytułu dyskontowego wykupu obligacji (5,7 mln zł). Na niezły wynik w br. wpłynęło według zarządu zwiększenie marży i obniżenie kosztów ogólnego zarządu.

Dzięki dodatnim przepływom pieniężnym grupa zmniejszyła zadłużenie netto o 26 mln zł, do 56,7 mln zł.

Jednostkowo Sygnity SA wypracowało 106,5 mln zł przychodów w porównaniu do 105,8 mln zł w poprzednim roku. Zysk netto wyniósł 9,7 mln zł wobec 15,3 mln zł.

Klienci potrzebują więcej IT

"Zdecydowana większość naszych kluczowych klientów nie ograniczyła swojej działalności, jednocześnie często sygnalizując zwiększone zapotrzebowanie na usługi informatyczne" – zapewnia szef spółki. Wskazuje tutaj na jednostki administracji, które musiały sobie radzić z koniecznością nowej organizacji pracy i obsługi petentów w zmienionych warunkach.

Zdaniem zarządu trudno jednak obecnie przewidzieć wpływ sytuacji związanej z pandemią na działalność Sygnity w dłuższym terminie.

482 projekty

Większość przychodów grupy pochodzi z sektora publicznego (37 proc.), bankowo – finansowego (33 proc.) i utulities (28 proc.). W porównaniu z I poł. poprzedniego roku obrotowego zmniejszyły się przychody Sygnity w sektorze publicznym, wzrosły w utilities.

Najwięcej projektów (219 na 482 wszystkich w I poł. roku) grupa realizowała w bankowości.

Jak zauważa Sygnity, instytucje finansowe podlegają bardzo wielu regulacjom krajowym i międzynarodowym. Ciągła potrzeba wdrażania zmian jest gwarantem stałej współpracy z klientami w tym sektorze – stwierdzono w sprawozdaniu.