Solidex ostatnie miesiące działalności zamknął na minusie – wynika ze sprawozdań spółki. Krakowski integrator w okresie 1 października 2019 r. – 23 lipca 2020 r., czyli do chwili ogłoszenia upadłości, osiągnął 21,6 mln zł przychodów. Jednak koszty działalności wyniosły bez mała 25 mln zł, w tym 5,9 mln zł pochłonęły wynagrodzenia, nie licząc ubezpieczeń społecznych (koszt wynagrodzeń spadł z 10 mln zł przeznaczonych na ten cel w poprzednim roku finansowym).

W efekcie spółka miała stratę na sprzedaży -3,4 mln zł i -4 mln zł straty netto.

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniosła na dzień 23 lipca 2020 r. 5,2 mln zł. To mniej niż na koniec poprzedniego roku finansowego, czyli 30 września 2019 r. (10,6 mln zł).

Kwota należności krótkoterminowych na dzień 23 lipca 2020 r. sięgnęła 1,16 mln zł (5,6 mln zł w końcu września 2019 r.).

Wybrane wyniki finansowe Solidexu (mln zł)

Okres 1.10.2019 – 23.07.2020Rok finansowy 1.10.2018 – 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży21,5657,88
Koszty działalności operacyjnej24,9659,37
Zysk/strata na sprzedaży-3,4-1,49
Zysk/strata z działalności operacyjnej-3,9-2,14
Zysk/strata netto-4,03-2,21
Źródło: sprawozdania finansowe spółki

Już poprzedni rok finansowy wskazywał na pogorszenie wyników – w roku 2018/2019 wynik netto Solidexu był ujemny (-2,2 mln zł). Spółka miała stratę na sprzedaży (-1,5 mln zł) przy przychodach niższych o 12 proc. niż przed rokiem (57,9 mln zł).

W sprawozdaniu za poprzedni rok finansowy (zakończony 30 września 2019 r.) spółka informowała o reorganizacji działu sprzedaży w celu zwiększenia obrotów i poprawy wyników finansowych.

Wygaszenie działalności

Po ogłoszeniu upadłości, w okresie 24 lipca – 30 września 2020 r., Solidex odnotował jeszcze 146 tys. zł przychodów. Koszty przekroczyły 690 tys. zł. Efektem było blisko -550 tys. zł straty netto.

Wartość aktywów wyniosła 4,9 mln zł na koniec III kw. 2020 r.

W dniu 24 lipca 2020 r. spółka została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia.