Zgodnie z obowiązującymi przepisami fiskus musi pisemnie poinformować podatnika o kontroli. Może ją rozpocząć najwcześniej po tygodniu od doręczenia zawiadomienia. 

Od tej zasady jest wyjątek – skarbówka ma prawo rozpocząć kontrolę bez zapowiedzi, jeśli czynności są niezbędne do przeciwdziałania popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego albo do zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.

 

W szczególności kontrola podatkowa bez uprzedzenia jest możliwa, gdy:

– dotyczy opodatkowania przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

– jest związana z zasadnością zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług

– ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

– dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej

– ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury.

 

Kontrola może także wejść bez uprzedzenia do podatnika, który – według informacji urzędu skarbowego – został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa wynikającego z ustawy o rachunkowości, przestępstwa skierowanemu przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za popełnienie wykroczenia ze względu na utrudnianie kontroli. Dotyczy to również podatników, którzy są zobowiązani w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także gdy nie mają adresu siedziby firmy, przez co nie można im doręczyć stosownych pism z urzędu.

 

Kontrolujący ma obowiązek niezwłocznie po pojawieniu się u podatnika poinformować go, dlaczego nie został on uprzedzony o kontroli. Uzasadnienie musi także wpisać w książce kontroli i protokole kontroli.

 

Autorkami informacji są:

Katarzyna Miazek, Tax Care 

Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care