Jak dotąd w postępowaniu upadłościowym według syndyk spłacono 7,1 mln zł, czyli kilka proc. zgłoszonych wierzytelności. Sprzedana nieruchomość jest obciążona hipotekami, w związku z tym należność zostanie wypłacona wierzycielom hipotecznym. Syndyk poinformowała, że sporządzi oddzielny plan podziału tej sumy. Według niej prawie cały sprzedany majątek Techmeksu był obciążony – hipotekami, zastawami rejestrowymi, skarbowymi, przewłaszczeniami. Z kwot uzyskanych z ich zbycia sporządzonych zostało 15 oddzielnych planów podziału na rzecz wierzycieli, mających zabezpieczenia. Spłaty odbywają się także w oparciu o 2 plany podziału funduszów masy upadłości. Podstawowa lista wierzytelności uprawomocniła się w listopadzie 2012 r., potem powstały jeszcze 3 listy uzupełniające. Trzecia została zatwierdzona przez sąd w kwietniu br. Największe długi Techmeksu są związane z niespłaconymi kredytami.

Jak dotąd sprzedano nieruchomości, auta, zapasy w magazynach, sprzęt, większość wyposażenia biurowego. Na poczet spłat syndyk stara się odzyskać należności Techmeksu. Obecnie toczą się 2 procesy o zapłatę i 4 sprawy egzekucyjne. W całym dotychczasowym postępowaniu upadłościowym z powództwa syndyka prowadzono 40 spraw sądowych. W części z nich odzyskano pieniądze, co pozwoliło na spłatę wierzytelności kategorii II (należności wynikające ze stosunku pracy, pożyczka z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności ZUS). Na całą sumę długów Techmeksu – 228 mln zł – w II kategorii pozostało do uregulowania ok. 3,4 mln zł.

Do finału zbliża się postępowanie upadłościowe wobec spółki zależnej Techmeksu – Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych (SCOR). Według syndyk zarząd Techmeksu, który był największym wierzycielem SCOR-a, nie zabezpieczył wierzytelności. Majątek spółki jest obciążony na rzecz osób trzecich. 

Techmex jest w upadłości likwidacyjnej od listopada 2009 r. To postanowienie uprawomocniło się po blisko roku (5.11.2010 r.). Według syndyk skomplikowana sytuacja prawna spółki i sprawy w sądach powodują, że postępowanie upadłościowe trwa tak długo.