WSA w Warszawie potwierdził zasadność kary za naruszenie RODO, nałożonej na Dolnośląski Związek Piłki Nożnej – poinformowało UODO.

W maju ub.r. UODO wymierzył blisko 56 tys. zł kary związkowi za upublicznienie online danych osobowych sędziów, którym przyznano licencje. Podano ich imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i numery PESEL. Prezes UODO uznał, że nie ma podstaw prawnych do publikacji aż tylu informacji.

WSA podzielił ten pogląd. Wskazał, że przy przetwarzaniu danych osobowych należy się kierować zasadą minimalizacji (art.5 ust.1 lit. c RODO).

Ponadto WSA uznał, że udostępniając dane w internecie, administrator stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. podszycia się pod te osoby w celu zaciągania zobowiązań finansowych.

Sąd nie podzielił argumentacji związku, który twierdził, że podmioty nieprofesjonalne przetwarzając dane, są zwolnione ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

7,5 tys. skarg na naruszenie danych osobowych

To kolejna decyzja WSA dotycząca odwołania od kary za naruszenie RODO.

W grudniu 2019 r. sąd administracyjny częściowo uchylił karę blisko 1 mln zł nałożoną na Bisnode i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Po wprowadzeniu RODO lawinowo wzrosła liczba skarg do UODO dotyczących naruszenia danych. Z raportu DLA Piper wynika, że codziennie wpływa ich 14-15 – w oparciu o dane z lat 2018-2019. Od chwili wejścia w życie RODO (25 maja 2018 r.) do II połowy stycznia 2020 r. do UODO wpłynęło blisko 7,5 tys. zgłoszeń naruszenia danych osobowych. Tendencja jest wzrostowa.