Centrum Obsługi Administracji Rządowej wybrało wykonawców w przetargu na "dostawę licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft, usług wsparcia inżynierskiego producenta lub produktów równoważnych dla Ministerstwa Finansów". Umowy ramowe zostaną zawarte z sześcioma spółkami: Integrated Solutions, Comparex, APN Promise, Integrit, Betacom i Asseco Poland. COAR gotowe jest przeznaczyć na realizację zamówienia 70 mln zł.

COAR uzasadnia, że wybrane oferty spełniają wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozpiętość w liczbie punktów przyznanych w postępowaniu przetargowym jest duża. Najwyższą notę uzyskał Comparex (98,3333), za nim uplasował się APN Promise (90,1176), a dalej Integrated Solutions (86,8725), Asseco (32,5490), Betacom (31,5882), a najniższą Integrit (12,941). Dla punktacji znaczenie miały upusty: od licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoftu, od subskrypcji platformy usług hostowanych, od usługi wsparcia inżynierskiego. Premiowano także wydłużenie terminu płatności z 21 do 30 dni oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia z 5 do 3 dni.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Microsoftu usług wsparcia w ramach programów licencjonowania grupowego MPSA, Open i MEA. Przetarg ogłoszono we wrześniu br.