98 proc. respondentów badania przeprowadzonego przez SAS i Insites Consulting przyznaje, że napotyka trudności związane z przygotowaniami do implementacji unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO, ang. GDPR). Ponieważ rozporządzenie ma bardzo ogólny charakter, ogromnym wyzwaniem jest ocena, czy podjęte działania są wystarczające. Sytuacja jest szczególnie trudna dla podmiotów z państw spoza UE, ponieważ do tej pory miały one mniejszą styczność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Wśród przedstawicieli Unii Europejskiej największe obawy wzbudza konieczność poradzenie sobie z prawem do przenoszenia danych i prawem do bycia zapomnianym. Wskazało na to 59 proc. badanych. Na kolejnym miejscu wśród największych wyzwań znalazła się kontrola dostępu do danych osobowych, która przysparza szczególnych trudności średnim przedsiębiorstwom zatrudniającym od 51 do 500 osób. Z kolei duże organizacje i instytucje finansowe mają większe problemy z odnajdywaniem przechowywanych przez siebie danych osobowych.

Jak pokazują wyniki badania SAS i Insites Consulting, duże podmioty generalnie lepiej radzą sobie z przygotowaniami do wejścia w życie RODO niż mniejsze podmioty. Jest to związane ze stopniem świadomości, jaki wpływ nowe rozporządzenie będzie miało na ich działalność. Jak wynika z badania, 54 proc. dużych organizacji rozumie, jakie skutki niosą ze sobą zmiany prawne, podczas gdy wśród mniejszych podmiotów wiedzę taką deklaruje jedynie 37 proc. respondentów.

67 proc. firm zatrudniających powyżej 5 tys. pracowników podejmuje już niezbędne kroki by przygotować się do wejścia w życie RODO. W przypadku mniejszych organizacji odsetek ten wynosi 47 proc. Ponadto 60 proc. dużych przedsiębiorstw dysponuje uporządkowanym zestawem procesów mających na celu uzyskanie zgodności z rozporządzeniem. Korporacyjne podejście charakteryzuje wszystkie duże organizacje  niezależnie od branży w jakiej działają.

Mimo wielu obaw przedstawiciele biznesu dostrzegają również korzyści płynące z wejścia w życie RODO. Do najważniejszych z nich należą: lepsze zarządzanie danymi, co prowadzi do wzrostu efektywności biznesowej; uzyskanie przewagi konkurencyjnej; wzrost poziomu zadowolenia klienta.