Od 1 lipca będzie mniej biurokracji. Zlikwidowano ponad 200 zaświadczeń, związanych np. z uzyskaniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i KRS, świadczeniami z ubezpieczenia społecznego. Nie będą potrzebne urzędowo potwierdzone pisma dotyczące np. wysokości dochodów, niezaleganie z płaceniem podatków, posiadania numeru REGON. Teraz urzędnicy powinni uwierzyć petentowi na słowo – zaświadczenia zastąpiono oświadczeniami. Gdyby organ administracji chciał sprawdzić, czy mijamy się z prawdą, musi sam zwrócić się po informację do odpowiedniego organu, np. skarbowego. Nie może wysyłać w tej sprawie petenta. Choć zaświadczenia w wielu wypadkach nie są już koniecznie, będą nadal wydawane na życzenie. Zgodnie z nowymi przepisami urzędy mają respektować także zwykłe kopie dokumentów.