Projekt ten przewiduje nowe rozwiązania prawne, które mają umożliwić przedsiębiorcom skuteczną restrukturyzację firmy. Zakłada też wprowadzenie szeregu zmian do Prawa upadłościowego i naprawczego.

Podstawowym założeniem zmian w  Prawie restrukturyzacyjnym jest rozdzielenie procedur restrukturyzacyjnych od postępowań upadłościowych. Przedsiębiorca będzie miał do wyboru następujące formy restrukturyzacji:

postępowanie o zatwierdzenie układu –  układ będzie zatwierdzany w wyniku samodzielnego zbierania przez dłużnika głosów wierzycieli. Rola sądu ograniczy się do wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

przyspieszone postępowanie układowe – pozwoli na zawarcie układu z wierzycielami już po sporządzeniu spisu wierzytelności. Ma to być uproszczenie w stosunku do zwykłego postępowania układowego, w którym zawarcie układu może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

postępowanie sanacyjne – stanowi najbardziej zaawansowaną restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia. W trakcie jego trwania dłużnik zostanie jednak pozbawiony zarządu swoim majątkiem na rzecz zarządcy.

układ częściowy – dotyczy jedynie tych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Takim układem będzie można objąć w szczególności wierzycieli finansujących działalność dłużnika (np. banki) czy będących stronami umów o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia firmy (np. dostawcy najważniejszych materiałów, leasingodawcy niezbędnego majątku, itp.).
Dodatkowo, aby umożliwić dłużnikowi zachowanie płynności finansowej, projekt przewiduje, że uprzywilejowaną pozycję w ewentualnym postępowaniu upadłościowym będą mieć wierzyciele, którzy udzielili dłużnikowi, za zgodą rady wierzycieli, kredytu lub pożyczki w toku postępowania restukturyzacyjnego.

Z kolei całkowicie nowym rozwiązaniem w Prawie upadłościowym będzie przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack). W jej ramach będzie można ustalić warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika jeszcze przed ogłoszeniem upadłości (w tym przede wszystkim osobę nabywcy i cenę). Jeśli sąd upadłościowy je zatwierdzi, syndyk podpisze stosowną umowę. Jak tłumaczy Monika Skocz, Radca Prawny, Senior Associate w Deloitte Legal, rozwiązanie to ma pozwolić na zachowanie ciągłości działania niewypłacalnego przedsiębiorstwa, a jednocześnie umożliwić jego korzystniejszą sprzedaż (bez obniżenia wartości i utraty renomy, co często jest bezpośrednim skutkiem otwarcia postępowania upadłościowego).

Nowe prawo ma wejść w życie w drugiej połowie 2015 roku. W czerwcu 2014 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu nowej ustawy. Jak donosi PAP Krajowa Rada Sądownictwa i Komisja Nadzoru Finansowego kwestionują potrzebę nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Więcej informacji na stronie Deloitte:

http://www.deloittelegal.pl/pl/content/przed-upadloscia-druga-szansa-projekt-nowego-prawa-restrukturyzacyjnego-i-zmiany-przepisow