W 2018 r. jednostkowo Qumak SA, który jest w upadłości od lutego 2019 r., miał 101,75 mln zł przychodów, o 60 proc. mniej (ponad 156 mln zł) niż w 2017 r. Strata netto zwiększyła się do 94,1 mln zł wobec 74,26 mln zł w 2017 r. Na działalności operacyjnej dołek również był proporcjonalnie głębszy. Największe przychody w ub.r. Qumak SA wypracował na outsourcingu (46,2 mln zł). Miał to być jeden ze strategicznych kierunków rozwoju integratora, ale niepowodzenie fuzji z Euvic i brak inwestora strategicznego doprowadziły ponad 30-letnią firmę do upadłości.

Co ciekawe Qumak w 2018 r. wypracował zysk brutto na sprzedaży: 17,24 mln zł (w 2017 r. była strata), jednak duże koszty (tylko na działalności operacyjnej przekroczyły 100 mln zł) spowodowały potężną stratę netto. Suma zobowiązań krótkoterminowych wyniosła 143,5 mln zł na koniec ub.r. wobec 103,7 mln zł w 2017 r. Qumak miał ponad 14 mln zł aktywów obrotowych. Suma kapitałów własnych była ujemna: – 129 mln zł.  

W ujęciu skonsolidowanym, czyli dla całej grupy kapitałowej, przychody okazały się nieznacznie wyższe niż jednostkowo (102,66 mln zł), a strata netto mniejsza: 61 mln zł wobec ponad 76 mln zł w 2017 r.

Syndyk: zaniedbania w papierach

Syndyk nie podpisał sprawozdań. Twierdzi, że jeszcze przed dniem ogłoszenia upadłości nie przygotowano procesu sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r. M.in. nie przeprowadzono pełnej inwentaryzacji, zaniechano rejestracji korespondencji (także dowodów księgowych). W efekcie dokumentacja w dyspozycji syndyka jest niekompletna. Rada nadzorcza stwierdziła, że nie ma podstaw do wydania oceny. Także audytor nie podpisał raportu. Wskazuje, że nie ma pewności, czy dane są rzetelne i kompletne, ponieważ m.in. nie zostały autoryzowane odpowiedzialne osoby w spółce przed ogłoszeniem upadłości. Część danych finansowych Qumaka nie została zaktualizowana po ostatniej publikacji po trzech kwartałach 2018 r.

Syndyk potwierdził, że spółka już nie wznowi działalności. Odstąpiono od jej sprzedaży jako całości.

Na początku kwietnia br. rezygnacje złożyli członkowie zarządu Qumaka – prezes Sławomir Połukord oraz Konrad Pogódź.