Przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji projekt przewiduje ustanowienie nowego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zastąpi  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jego organem doradczym będzie Rada do Spraw Ochrony Danych Osobowych. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie miał nie tylko uprawnienia kontrolne (przy czym kontrola nie będzie mogła trwać dłużej niż miesiąc). Jego zadaniem będzie także wydawanie rekomendacji dotyczących sposobów zabezpieczania danych osobowych. Będą w nich określone środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Każdy podmiot będzie musiał jednak samodzielnie ocenić ryzyko związane z wyciekiem danych osobowych i na własną odpowiedzialność dobrać odpowiednie środki zabezpieczające.   

W kompetencjach Prezesa Urzędu będzie prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów państwa z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Zadaniem nowej ustawy o ochronie danych osobowych jest wprowadzenie do polskiego porządku prawno-instytucjonalnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy utraci moc dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku.